Условия за участие

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

НЕ СА НЕОБХОДИМИ ПОКУПКА ИЛИ ДРУГИ ФАКТОРИ ЗА УЧАСТИЕ. ПОКУПКАТА НЯМА ДА ПОДОБРИ ШАНСОВЕТЕ ВИ ЗА ПОБЕДА.

ТОВА СЪБИТИЕ Е ЗАМИСЛЕНО КАТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УМЕНИЕ/ИДЕЯ. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ И РАЗУМНИ, КОГАТО УЧАСТВАТЕ В НАСТОЯЩОТО СЪБИТИЕ. УВАЖАВАЙТЕ И ГАРАНТИРАЙТЕ ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И ТАЗИ НА ДРУГИТЕ. НЕ НАКЪРНЯВАЙТЕ И НЕ УВРЕЖДАЙТЕ ЧУЖДА СОБСТВЕНОСТ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ НА RED BULL (ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ), ЗАПИСВАНЕТО НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО, (ВКЛЮЧИТЕЛНОМ НО НЕ САМО, МУЗИКАЛНИ), ТЪРГОВСКИ МАРКИ, ЛОГО, ТЪРГОВСКИ ИЗГЛЕД ИЛИ ПРОМОЦИЯ НА ДРУГА МАРКА, ПРОДУКТ, ИЛИ УСЛУГА.

Със записването и участието си в това Събитие Вие („Вие“) и целият отбор се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия за участие („Условията“) и заявявате, че отговаряте на всички изисквания за допустимост, посочени по-долу. Това събитие е предмет на настоящите Условия и на всички приложими закони и разпоредби.

а. Ограничение на отговорността на Организатора: Точки 1, 3, 4 и 10 са важни, тъй като ограничават и изключват ангажименти, задължения и правни отговорности, които Организаторът би могъл да има иначе спрямо Вас. Те също така ограничават и изключват Вашите права и средства за защита и поставят върху Вас различни рискове, ангажименти, задължения и правни отговорности.
б. Поемане на риск: Точки 1, 3, 4 и 10 са важни, тъй като съдържат предположения за риска, поет от Вас и могат да ограничат Вашите права и средства за защита срещу Организатора.
в. Потвърждение на факт: Точки 3 и 7 са важни, тъй като всяка от тях съдържа потвърждение на даден факт от ваша страна. Трябва да прочетете всеки параграф внимателно, тъй като в тях е заложено как се държат пари от ваше име.
г. Обезщетение: Точки 7 и 10 изискват да обезщетите и запазите Организатора без заведени срещу него искове, които могат да бъдат предявени срещу Организатора при определени обстоятелства. Това може да постави различни рискове, ангажименти, задължения и правни отговорности върху Вас и Организаторът може да поиска от Вас плащане на сумата на тези претенции.

1. ОРГАНИЗАТОРЪТ

1.1 Това събитие се провежда от Red Bull GmbH, чието седалище се намира на Ам Брунен 1, A-5330 Фюшл ам Сий, Австрия.
1.2 В случай, че Събитието се провежда чрез една или повече платформи на трети страни, Промоцията не е свързана с платформата (ите) на третите страни и не е спонсорирана, одобрена или администрирана по какъвто и да е начин с платформата (ите) на третите страни. Със записването ви в Събитието, Вие приемате да не завеждате искове и да не предявявате претенции срещу платформата (ите) на трети страни, възникващи във връзка с участието в това Събитие. Използването от Участника на платформата (ите) на трета страна е предмет на условията, посочени на такъв сайт. Организаторът не носи никаква отговорност, ако Участникът не спази условията на платформата (ите) на трета страна.

2. СЪБИТИЕТО (“Събитието”)

2.1 Наименованието на Събитието е Red Bull Basement.

2.2 Събитието започва на 1 септември 2021 г. в 11:00:00 сутринта координирано универсално време и приключва на 15 декември 2021 г. в 11:00:00 сутринта координирано универсално време (включително).

2.3 Събитието има за цел да подкрепи творческото самоизразяване и развитието на творческите умения на участниците.

3. ДОПУСТИМОСТ

3.1 За да се регистрирате за това Събитие и да имате правото да получите награда, Вие заявявате и гарантирате, че отговаряте на следните критерии за допустимост

 Потвърждавате, че сте физическо лице на 18 или повече години към момента на регистрацията. Лица под 18 годишна възраст нямат право да участват в това Събитие или да предават или предоставят по друг начин Лични данни на Организатора (всички данни, свързани с Вас, като Вашите данни за контакт, отговори във връзка със Събитието и снимки). Вие ни предоставяте Личните си данни доброволно. Въпреки това, Вие няма да можете да се регистрирате за Събитието, ако не ни предоставите всички необходими Лични данни

 Може да се регистрирате за Събитието индивидуално или като отбор, състоящ се от 2 члена.

- Събитието е отворено за жители на Аржентина, Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, България, Канада, Чили, Хърватия, Чехия, Дания, Египет, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Йордания , Казахстан, Кения, Косово, Латвия, Литва, Малта, Нова Зеландия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Южна Африка, Испания, Шри Ланка, Швеция, Швейцария, Турция, Обединеното кралство, Украйна , Съединени американски щати, Узбекистан (“Участващи страни”).

 Всеки участник трябва да бъде студент по време на период на Събитието.

 Имайте предвид, че Организаторът не носи отговорност, в случай че Участниците нямат законно право да вземат участие в Събитието, съгласно националните или местни закони.

 Организаторът не носи отговорност в случай, че даден Участник не е физически или психически способен да изпълни някоя или всички описани задачи или ако няма законно право да участва в настоящото Събитие. Организаторът не носи отговорност, в степента, позволена от закона, в случай, че някой Участник се самонарани, докато извършва действията, свързани с настоящото Събитие.

 Директори, служители и работници на Организатора, негови родители и всички свързани с тях дружества, дъщерни дружества, агенти, всяка компания, участваща в разработването или представянето на Събитието, професионални консултанти, доставчици на услуги на трети страни или участващи в Събитието рекламни и промоционални агенции, както и непосредствени членове на семействата и тези, които живеят в едно и също домакинство на такива лица (независимо правно свързани или не), нямат право да се регистрират или печелят награди в това Събитие. Организаторът трябва да провери тези условия, консултирайки се със своята база данни по време на подбора

 Говорите и разбирате английски език. Моля, имайте предвид, че официалният език на Събитието ще бъде английски и че всички взаимодействия с Организатора, както и допълнителни инструкции в хода на Събитието, ще бъдат основно на английски език. Всички преводи се предоставят само от учтивост. В рамките на първи етап официалният език може да варира в зависимост от съответната държава.

3.2 Организаторът няма да приема регистрации, които са: (а) генерирани автоматично от компютър; (б) попълнени са от трети страни (от Ваше име) или при групови регистрации; в) нечетливи, променени, преустроени, подправени или фалшифицирани; или (г) непълни. Организаторът си запазва правото, по всяко време и по свое усмотрение, да проверява имейл адреса, предоставен от Вас, включително всяко необходимо съгласие, предоставено от Настойник във връзка с доказване на възрастта, самоличността и / или другите предоставени данни. В случай на спор, регистрациите, съдържащи невалиден имейл адрес или неправилни данни относно Вашата възраст или пребиваване, ще се считат за недопустими. Не трябва да се регистрирате за настоящото Събитието чрез ползването на множество имейл акаунти или акаунти в социални медии. Ако стане ясно, че сте използвали множество имейл акаунти или акаунти в социални медии, за да заобиколите това правило, всички Ваши регистрации ще бъдат дисквалифицирани.

3.3 Победителят (ите) на наградата и, ако е приложимо, техният (ите) придружител (и) ще се нуждаят от (и ще отговарят за разходите за придобиване на) валиден паспорт и/или валидни документи за пътуване с валидност най-малко 6 месеца, както и всички необходими визи .

4. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ, ПРОЦЕС НА ПОДБОР И НАГРАДИ

4.1 За да успеете да се регистрирате успешно за Събитието, трябва да посетите www.redbullbasement.com и да следвате посочените инструкции стъпка по стъпка, които включват предоставянето на лични данни, необходими за регистрацията (например, име, възраст, пол, университет, страна и имейл адрес). Освен това, ако се регистрирането с вписването в някоя от социалните медии, като Фейсбук, Инстаграм, Туитър или Гугъл+, може да се наложи да ни предоставите допълнителна информация (например, възраст или местоположение). Събитието се състои от два етапа.

4.2 За първия етап, трябва да качите и представите видео с продължителност до 60 секунди, описващ идеята за Вашия проект („Изпратеното съдържание“), както е описано на www.redbullbasement.com между 1 септември 2021 г., 11:00:00 ч. сутринта координирано универсално време (начална дата) и 25 октомври 2021 г., 21: 59:59 ч. вечерта координирано универсално време (крайна дата), за да регистрирате успешно за този етап. Всички регистрации трябва да бъдат получени от Организатора преди крайната дата. Всички регистрации, получени след крайната дата, автоматично се дисквалифицират

4.3 Размерът и/или дължината на Изпратеното от вас съдържание не трябва да надвишава зададените на съответната платформа Трябва да притежавате авторските права на Изпратеното съдържание. Изпратеното съдържание трябва да бъде ваша собствена работа и не трябва: (a) да бъде копирано; б) да съдържа материали на трети страни; (в) да съдържа съдържание, което нямате разрешение за използване; г) да бъде обидно, неприятно, клеветническо, опасно, нецензурно, неподходящо; д) да нарушава правата на която и да е трета страна (например лица, които могат да се идентифицират, се появяват в Изпратеното съдържание или отразяват политическо изявление и / или (е) нарушава приложимите закони.

4.4 Няма ограничения по отношение на броя регистрации, които може да подадете.

4.5 След като качите и предоставите Изпратеното от Вас съдържание, то ще бъде публикувано на www.redbullbasement.com, след като бъде прегледано от организатора. Представителите на обществеността ще могат да гласуват за любимото си Изпратено съдържание въз основа на критериите за осъществимост, въздействие и креативност („Социално гласуване“). След това резултатите от социалното гласуване ще бъдат разгледани от Съдиите като един от критериите за подбор (вж. Точка 4.7). Социалното гласуване ще бъде отворено до 24 октомври 2021 г., 21:59:59 ч. координирано универсално време. Обществеността и/или Вие можете да гласувате веднъж на всеки ден. Не са разрешени масови или автоматизирани гласове или тези, подадени чрез макроси или други подобни.

4.6 Организаторът, заедно с независими и подходящо квалифицирани съдии („Съдиите“), след това, между 25 октомври 2021 г. и 31 октомври 2021 г., ще избере един финалист (индивидуален или отборен) за всяка Участваща държава в допълнение към две регистрации, изтеглени чрез жребий (заедно „Финалистите“ ”). Изборът на финалистите се основава само на умения. Тези финалисти ще бъдат онези, които според мнението на Съдиите най-добре отговарят на критериите за подбор на (i) осъществимост, (ii) въздействие и (iii) креативност на заявката. Резултатът от Социалното гласуване също ще се разглежда като част от критериите за подбор. Решението на Съдиите е окончателно и няма да се вписва кореспонденция или дискусия. Поради очаквания голям брой регистрации не е възможна индивидуална обратна връзка. Съдиите ще вземат окончателното решение, за да гарантират, че нито един елемент на случайност не определя финалистите

4.7 Наградите за Финалистите са: всеки Финалист (индивидуално или като член на отбор) ще спечели: (а) самолетен билет с връщане до световния финал на Red Bull Basement. Датата и местоположението на световния финал на Red Bull Basement ще бъдат обявени на www.redbullbasement.com. Освен ако не бъде съобщено друго на споменатия уебсайт, световният финал на Red Bull Basement ще се проведе от 13 декември 2021 г. до 15 декември 2021 г. Изходящият полет ще бъде на 11 декември или 12 декември 2021 г. в зависимост от страната на заминаване. Обратният полет ще бъде на 16 декември 2021 г. до същото летище като отпътуването (б) настаняване в стая за двама в хостел/хотел по време на престоя (в) пълен достъп за участие в световния финал на Red Bull Basement. С Финалистите ще се свържем на 29 октомври 2021 г. (и те ще бъдат обявени на 2 ноември 2021 г.). Организаторът ще се свърже с Финалистите (индивидуално или с всеки член на отбора) чрез телефонния номер или имейла, предоставени при регистрацията. Ако Финалистът не може да бъде достигнат в рамките на 48 часа (в случай на отбор финалист е достатъчно, ако може да бъде достигнат един от членовете на отбора), Съдиите ще изберат алтернативен финалист (индивидуален или отборен) в съответствие с точка 4.6 и наградата ще се прехвърли на избрания алтернативен финалист. Общата стойност на наградата от първия етап няма да надвишава 4 000,00 евро (четири хиляди евро) или еквивалентната сума на всяка приложима местна валута (преди приложимия данък) на отбор.

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НАГРАДИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЕВЕНТУАЛНА ПРОМЯНА ПОРАДИ COVID-19 И ЕВЕНТУАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ. По-специално, настаняването и времето на изходящия и обратния полет може да се променят в случай на отлагане или преместване на световния финал на Red Bull Basement поради COVID-19 или евентуални ограничения за пътуване. Освен това, световният финал на Red Bull Basement може да се проведе на различна дата или като онлайн събитие в случай на COVID-19 или други евентуални ограничения. Цялата информация относно отлагането или преместването ще бъде обявена на www.redbullbasement.com.

4.8 За втория етап, Финалистите (индивидуално или като отбор) от първия етап и двете лица или отбори, изтеглени чрез жребий, ще трябва да представят в рамките на две минути своята крайна идея на световния финал на Red Bull Basement, за да приключат успешно този етап.

4.9 От Финалистите от първия етап (индивидуално или отбори) и двама души или отбори, изтеглени чрез жребий, които са представили крайната си идея на световния финал на Red Bull Basement, „Съдиите“ ще изберат един световен победител (индивидуален или отборен) в съответствие с условията въз основа на критериите за (i) осъществимост, (ii) въздействие и (iii) креативност на регистрацията. Решението на съдиите е окончателно и няма да се водят кореспонденция или дискусия по отношение на това. Поради очаквания голям брой регистрации не е възможна индивидуална обратна връзка. Изборът на световен победител се базира само на умения. Съдиите ще вземат окончателното решение, за да гарантират, че нито един елемент на случайността не определя световния победител

4.10 Световният победител ще бъде обявен на сцената по време на събитието Red Bull Basement на 15 декември 2021 г. и ще бъде съобщен и на www.redbullbasement.com. Общата стойност на наградата от втория етап няма да надвишава 4 000,00 евро (четири хиляди евро) или еквивалентната сума на всяка приложима местна валута (преди всички приложими данъци) на отбор. Победителите трябва да присъстват на събитието, за да получат своята награда

4.11 Ако имате допълнителни въпроси относно процеса на подбор или промоцията като цяло, моля, изпратете имейл на basement@support.redbull.com. За първия или втори етап, ако избраният (ите) получател (и) не отговаря на критериите за допустимост, посочени в настоящите Условия, Организаторът ще изтегли отново и ще избере алтернативен получател (и) на наградата в съответствие с горните критерии за подбор. Ако сте дисквалифицирани, Организаторът не е задължен да публикува този факт. Организаторът се задължава да осигури прозрачност и да регистрира процеса на подбор по подходящ начин, за да бъдат проверени резултатите.

4.12 Закъснели, нечетливи, непълни, задраскани или фалшифицирани регистрации не се приемат. Няма да бъде поемана отговорност за загубени регистрации и няма да се приемат доказателства за предаване на регистрациите, като доказателства за тяхното получаване. Регистрациите не могат да бъдат връщани

5. УВЕДОМЯВАНЕ И ИЗИСКВАНЕ НА НАГРАДАТА

5.1 Контактната информация, която сте предоставили с регистрацията си в Промоцията, ще се използва само, за да бъдете уведомени, ако имате право да получите награда, затова, моля, уверете се, че тя е актуална и точна.

5.2 Организаторът ще се свърже с получателя (ите) на наградата по телефона или на имейл адреса, предоставени при регистрацията за Събитието. При уведомяване, получателят (ите) на наградата ще получи подробности за това, как да поиска наградата, като ще може да направи това до 2 ноември 2021 г. Ако не може да бъде осъществен контакт с получателя на наградата или той отсъства, или в случай, че не е поискал наградата си в рамките на този период, Организаторът си запазва правото да предложи наградата на следващия участник, избран в съответствие с Процедурата за подбор

5.3 Наградата е персонална и не може да бъде прехвърляна, както и не може да бъде изисквана от трета страна от Ваше име.

5.4 На уебсайта на Организатора може да бъде публикуван списък на получателите на награда от първия етап и на получателите на награда от втория етап. В случай, че Вие получавате награда, Вие се съгласявате, че Организаторът може да разкрие информация за Вас, напр. собствено име, фамилия, псевдоним, университет, държава в съответствие с горепосоченото.

5.5 Максималният срок за предоставяне на наградата е не по-дълъг от 30 дни от края на Събитието или датата за поискване на наградата. Всяко забавяне във връзка с предоставянето на наградите трябва да бъде съобщено на получателя (ите) на наградата

5.6 Всички други непредвидени разходи и разноски, свързани с приемането и използването на наградата, като например такси за застраховка, бакшиши, такси за багаж, закуски, напитки и случайни такси, са отговорност на получателя (ите) на наградата (и придружителя на получателя). Вместо въздушен транспорт, може да бъде осигурен наземен транспорт, ако получателят на наградата пребивава в малък радиус от местоназначението, като няма да се осигури обезщетение или заместване на разликата в стойността

5.7 Всеки получател на награда трябва да притежава и да представя валидни документи за пътуване преди заминаването (напр. валиден паспорт или друга приемлива, издадена от държавата идентификация). Всеки получател на награда носи лична отговорност да спазва всички приложими изисквания за пътуване, по-специално, но не само, за ваксинация, изисквания за карантина и др. За да бъдат избегнати съмнения, Организаторът няма да носи отговорност за такива допълнителни изисквания или пътуване. Застраховката за пътуване и изразходването на пари са специфична отговорност на получателя и придружителя. След издаване на самолетни билети не се допускат промени от победителя. Организаторът ще определи авиокомпанията, летищата, маршрута на полета и нощувките по свое усмотрение. Възможно е да бъдат приложени рестрикции, условия и ограничения за пътуване и настаняване. Организаторът няма да замени загубени, повредени или откраднати билети или ваучери за пътуване. На получателя (ите) на награда и, ако е приложимо, на неговия (ите) придружител (и) ще са нужни (и ще носят отговорност за разходите за получаване на) валиден паспорт и/или валидни документи за пътуване с валидност най-малко 6 месеца, както и всички необходими визи. Организаторът не дава никакви гаранции за безопасността в града домакин на световния финал на Red Bull Basement.

5.8 Организаторът си запазва правото да замени по своя преценка някоя или всички награди с награди с еднаква или по-голяма стойност, като при тези обстоятелства няма да се прилага еквивалентна парична стойност.

5.9 Моля, имайте предвид, че за участието в Събитието няма да бъдат възстановявани никакви пътни или други разходи, с изключение на изрично посочените в тези Условия. Няма да се предоставят парични алтернативи, а наградите, които имате право да получите, са непрехвърляеми и не подлежат на връщане

5.10 Получателят на наградата остава задължен за всички дължими данъци (включително лихви и неустойки), дължими и платими на компетентните данъчни органи по отношение на всички парични награди, които се изплащат.
5.11 До степента, разрешена от приложимото местно законодателство, всички награди се присъждат "както са" и без каквато и да било гаранция, изрична или подразбираща се (включително, без ограничение, всяка наложена гаранция за задоволително качество или годност за определена цел).

6. ПРАВО НА ОРГАНИЗАТОРА ДА ПРОМЕНЯ УСЛОВИЯТА И ДА ДИСКВАЛИФИЦИРА УЧАСТНИЦИ

6.1 До степента, разрешена от закона, и без да бъдат засегнати Вашите законови права, ако според Организатора Промоцията е компрометирана от събитие извън контрола на Организатора, включително, но не само настоящата пандемия от Covid-19, Организаторът си запазва правото да модифицира, прекратява, изменя или разширява Промоцията, без да носи отговорност за суми или загуби и вреди, които могат да бъдат нанесени на Вас или на някоя трета страна (пряко или косвено). Трябва редовно да проверявате нашия уебсайт за промени, които ще бъдат прилагани от датата на качването им.

6.2 По всяко време докато тече Промоцията, Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да забранява или да спира гласуването, да дисквалифицира и/или отстранява всеки Участник, ако има основание да смята, че когато е използвано гласуване като процес за подбор, някой от гласувалите за такъв финалистът е платен, стимулиран или притиснат по някакъв начин от финалиста или от трета страна да гласува и/или ако Участникът, който не е спазил настоящите Условия, участва чрез измама или друг вид незаконно или неподходящо поведение. Решението на Организатора във връзка с всички въпроси, касаещи Промоцията, е окончателно и той няма да влиза в кореспонденция по отношение на това.

6.3 В случай, че участник, спечелил в оървия и/или втория етоп, бъде дисквалифициран, наградата ще бъде конфискувана и избрана в съответствие с Процеса за подбор.


7. ИГРА ПО ПРАВИЛАТА (ФЕЪР ПЛЕЙ)

7.1 Вие гарантирате, че Вашата регистрация не съдържа материали, които нарушават или потъпкват правата на други лица и не отразяват политическо изявление, включително, но не само, не са свързани с поверителност, публичност или права на интелектуална собственост, не съдържа търговски марки или наименования, различни от тези на Организатора, които имате ограничено право да използвате единствено за целите на това Събитие, не съдържа материали, защитени с авторски права, които не са създадени от Вас, освен материали, за които разполагате с необходимите права, съгласия и разрешения за използване, не съдържа материали, които са обидни, неприятни, опасни, неподходящи, неприлични, нецензурни, омразни, позорни, клеветнически, неверни или неточни и материали, които са незаконни, в нарушение или противоречие на законите или разпоредбите от всяка юрисдикция, където е създадена регистрацията. В случай че това Събитие се управлява чрез една или повече платформи (и) на трети страни, вие гарантирате и заявявате, че Вашата регистрация не нарушава Условията на платформата (ите) на тези трети страни

7.2 С настоящото вие гарантирате и заявявате, че Вие лично сте изпълнявали и участвали по друг начин в Промоцията и отговаряте на критериите за допустимост на тези Условия, свързани с Материалите за регистрация (както е дефинирано по-долу) или Вашето собствено създаване на други материали като генерирано от потребителите съдържание и че не сте използвали забранени помощни средства, като автоматични роботи, скриптове, услуги или други форми на манипулация.

7.3 Вие заявявате и гарантирате, че имате изричното съгласие на всички, подлежащи на идентификация лица, които се появяват във Материалите за регистрация, за да бъдат използвани по начина, посочен в настоящите Условия, включително правото на Организатора да използва регистрацията и изображението за всякакви бъдещи търговски цели без ограничения . При поискване, ще получите писменото съгласие на такива лица за Организатора. Ако някое лице, което се появява във Материалите за регистрация, не е навършило пълнолетие в държавата си на пребиваване, се изискват писменото съгласие и подписът на родител или законен настойник. Материалите за регистрация не трябва да съдържат лична информация за което и да е лице.

7.4 В случай на нарушение на раздел 7, Вие трябва да защитите и обезщетите Организатора срещу искове за нарушение, основани на права на интелектуална собственост.


8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА

8.1 Можете да предоставите материалите на Организатора във връзка с Събитието (наричани съвкупно „Материалите за регистрация“), когато това е приложимо. Организаторът може да поиска от Вас да създадете Генерирано от потребителите съдържания, Създадено от потребителите съдържание, напр. под формата на видео дневник или неподвижни изображения, водещи до Световния финал или Организаторът може да направи филм с Вас и да ви заснеме преди и по време на Световния финал във връзка със Събитието (наричани съвкупно „Допълнителни материали“). Материалите за регистрация и допълнителните материали могат да съдържат Вашия (или чужд) глас, изображение, снимка, изявления, биографична информация, изпълнения, име и други подобни и друго генерирано от потребителите съдържание, като Организаторът или от трета страна, може да бъде упълномощена да използва Материалите за регистрация и Допълнителните материали за всякакви цели, свързани с медиите (било то търговски, рекламни или други) във всички медии, завинаги.

8.2 Като съображение за Вашето участие в това Събитие и възможността да спечелите награда, Вие ще възложите на Организатора всички права, заложени в приложимото законодателство и Материалите за регистрация и Допълнителните материали, във възможно най-широка степен. За да бъдат избегнати съмнения, правата, свързани с идеята за Вашия проект, остават за Вас.

8.3 Вие заявявате и гарантирате, че всички необходими права, разрешения, съгласия и откази от морални права са надлежно и ефективно получени от всеки изпълнител, презентатор, сътрудник или друго лице, участващо в Материалите за регистрация и Допълнителните материали (ако са Ви предоставени), както и по отношение на свързаните с тях права, услуги и съоръжения.

8.4 До степента, разрешена от приложимото законодателство, от получателите на награди може да бъде поискано да участват в промоционална дейност и Организаторът си запазва правото да използва имената и адресите на получателите на награди, техните снимки и аудио и/или визуални записи във всякакви промоционални материали, доколкото всеки получател на награда е съгласен с това. Организаторът ще търси съгласието на получателя на наградата, когато това е необходимо.

8.5 Организаторът има право да прехвърли и/или да даде разрешение по отношение на всички права, предоставени в този раздел 8, на трети страни, включително, но не само партньори и/или спонсори за промоция, медии, които се явяват трети страни и партньори на платформата, или на сътрудници на Организатора и да им даде възможност да прехвърлят или дадат разрешение по отношение на тези права.

9. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

9.1 Информация за това как Организаторът може да събира, обработва и съхранява Вашите лични данни за Събитието и по друг начин, може да бъде намерена в нашата Политика за сигурност - www.redbull.com/pp/en_INT. Моля, имайте предвид и всяка друга политика за поверителност, която Ви е била предоставена по време на регистрацията Ви в Събитието или участието Ви в нея. За да бъдат избегнати съмнения по отношение на каквито и да е Лични данни, които можете да предоставите на каквито и да е платформи за социални медии в хода на вашето участие в това Събитието, те ще се уреждат от политиката за поверителност на тези платформи и/или условията на услугата, съответно. При въпроси, касаещи поверителността, може да се свържете с Организатора на следния линк: https://www.redbull.com/int-en/energydrink/data-privacy-form.


10. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

10.1 Доколкото това е позволено от закона, Организаторът, неговите служители, агенти или дистрибутори при никакви обстоятелства няма да носят отговорност за компенсирането на получателя на наградата или да поемат каквато и да е отговорност за загуба, вреда, телесна повреда или смърт, настъпили в резултат на участие в Събитието, както и на приемане на наградата. Всяко ограничение по отношение на отговорността се изключва при измама, умишлено нарушение или груба небрежност. Вашите законови права няма да бъдат засегнати.

10.2 Организаторът и Red Bull Group изключват всякаква отговорност към Вас за загуба на доходи, загуба на печалба, загуба на репутация, загуба на данни, загуба на възможност (независимо дали е пряка или косвена) и всяка непряка или последваща загуба или вреда, нанесена или претърпяна от Вас във връзка с участието ви в Събитието, освен ако такава загуба произтича от неспазването на договорните и правни задължения от страна Организатора или на Red Bull Group, като в този случай Red Bull все още ограничава своята отговорност в горепосочените ситуации до степента, допустима от приложимото законодателство.

10.3 Организаторът и Red Bull Group не носят отговорност за: закъснели, загубени, забавени, повредени, неправилно насочени, непълни, нечетливи или неразбираеми регистрации; телефонни, електронни, хардуерни или софтуерни програми, мрежи, интернет или компютърни неизправности, повреди, закъснения или затруднения; грешки в предаването; опити за доставки на награди, които не са получени; всяка загуба, понесена от всяко лице, което се регистрира или прави опит за регистрация и/или участие в Събитието, независимо дали регистрацията е загубена, не е подадена, обработена е неправилно или лицето не печели награда.

10.4 Липсва законно право да участвате в това Събитие. Организаторът не носи отговорност, ако по някаква причина не можете да участвате в Събитието.

10.5 Организаторът не носи отговорност, ако се самонараните, докато извършвате действията по отношение на настоящото Събитието. Вие заявявате, че не страдате и не сте засегнати от обстоятелства, които биха ви попречили да участвате безопасно в Събитието или биха представлявали риск за другите при извършване на това от Ваша страна. Вие също се съгласявате, че по никакъв начин не ви е забранено да участвате в Събитието.

10.6 В никакъв случай Организаторът и Red Bull Group няма да носят отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по настоящите Условия, произтичащи или причинени пряко или косвено от обстоятелства или сили извън разумния му контрол, включително но не само, стачки, спиране на работа, аварии или природни сили и прекъсвания, загуба или неизправност на комунални услуги, комуникации или компютърни (софтуерни или хардуерни) услуги, когато тези обстоятелства представляват непреодолима сила, както е определено в приложимото местно законодателство.

10.7 Доколкото е допустимо от закона, за Събитието не се прилагат никакви обстоятелства, гаранции или други условия, а всички Безплатни Продукти се предоставят „такива, каквито са“ и без гаранция от каквото и да е естество, изрична или наложена такава (включително, но не само, всяка наложена гаранция за задоволително качество или пригодност за определена цел). ДЪРЖАВА, ЩАТ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАНЪЦИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ПОЛУЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКА ОТ НАГРАДИТЕ СА ЕДИНСТВЕНО ОТГОВОРНОСТ НА ПОБЕДИТЕЛЯ.

10.8 Организаторът изключва всякаква отговорност и/или задължение в случай, че участието/връчването на наградата изисква одобрението на Настойник. Това е единствено Ваша отговорност.

11. ОБЩИ УСЛОВИЯ

11.1 Ако някоя от разпоредбите на Условията се счита за невалидна, незаконна или неприложима, валидността, законността и приложимостта на останалите разпоредби на Условията по никакъв начин не се влияят или нарушават по този начин.

11.2 Настоящите условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на България, като страните се подчиняват на неизключителната юрисдикция на съдилищата на България.

11.3 Последната версия на Условията ще бъде достъпна на уебсайта на Организатора.

11.4 За общи въпроси, произтичащи от тези Условия и/или свързани със Събитието, моля, пишете на basement@support.redbull.com.


Създадено на: 01.07.

Глобални партньори