Podmínky účasti

K ÚČASTI NENÍ NEZBYTNÉ NIC KOUPIT, ANI NENÍ POTŘEBNÉ ŽÁDNÉ PROTIPLNĚNÍ. NÁKUP NEZLEPŠÍ ŠANCI NA VÍTĚZSTVÍ.

TATO PROPAGAČNÍ AKCE JE NAVRŽENA JAKO SOUTĚŽ ZAMĚŘENÁ NA DOVEDNOSTI NEBO NÁPAD/Y. CHCETE-LI SE TÉTO AKCE ZÚČASTNIT, BUĎTE OBEZŘETNÍ A POUŽÍVEJTE ZDRAVÝ ROZUM. DBEJTE NA VLASTNÍ BEZPEČNOST A BEZPEČNOST OSTATNÍCH A ZAJISTĚTE JI. NEVSTUPUJTE NA POZEMEK KOHOKOLI JINÉHO ANI NEPOŠKOZUJTE CIZÍ MAJETEK. SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK NESMÍ OBSAHOVAT ŽÁDNÝ MATERIÁL CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM PRÁVEM TŘETÍCH STRAN (NAPŘÍKLAD HUDBY, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ POUZE HUDBY), OCHRANNÉ ZNÁMKY, LOGA, FIREMNÍ OBLEČENÍ NEBO PROPAGACI JAKÉKOLI ZNAČKY, VÝROBKU NEBO SLUŽBY, S VÝJIMKOU ZNAČEK RED BULL (UVEDENÝCH NÍŽE).

Jestliže se přihlásíš do této akce a zúčastníš se jí, souhlasíš ty („ty“) a celý tým („vy“), že jste vázáni těmito podmínkami účasti („podmínky“) a prohlašujete, že splňujete všechny níže uvedené požadavky na účastníky. Tato akce se řídí těmito podmínkami a všemi příslušnými zákony a předpisy.


a. Omezení odpovědnosti organizátora: Ustanovení 1, 3, 4 a 10 jsou důležitá, protože omezují a vylučují povinnosti, závazky a právní odpovědnosti, které by mohl organizátor jinak vůči vám mít. Dále omezují a vylučují vaše práva a nápravné prostředky a vymezují vaše různá rizika, závazky, povinnosti a zákonné odpovědnosti.
b. Převzetí rizika: Ustanovení 1, 3, 4 a 10 jsou důležitá, protože obsahují převzetí rizika vámi a mohou omezovat vaše práva a nápravné prostředky vůči organizátorovi.
c. Uznání skutečnosti: Ustanovení 3 a 7 jsou důležitá, protože každé z nich obsahuje vaše uznání nějaké skutečnosti. Musíte si pečlivě přečíst každÉ ustanovení a každý odstavec, protože stanoví, jak jsou vaším jménem uloženy peníze.
d. Zajištění a odškodnění: Ustanovení 7 a 10 vyžadují, abyste zajistili a ochránili organizátora proti nárokům, které by mohly být uplatněny vůči organizátorovi za určitých okolností. Mohou vám tím vznikat různá rizika, závazky, povinnosti a právní odpovědnosti a organizátor může od vás vyžadovat platbu ve výši těchto nároků.

1. ORGANIZÁTOR

1.1 Tuto akci uskutečňuje společnost Red Bull GmbH se zapsanou kanceláří na adrese Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Rakousko, („organizátor”), její přidružené společnosti, agentury a poskytovatelé služeb.

1.2 V případě, že se tato akce uskutečňuje prostřednictvím jedné platformy třetí strany nebo několika platforem třetích stran, není akce napojena na takové platformy třetích stran a není sponzorována, podporována nebo spravována s takovými platformami třetích stran, ani s nimi není jakýmkoli způsobem spojena. Tím, že se zapojujete do této akce, souhlasíte, že nemáte žádný nárok vůči platformám třetích stran, který by vznikl ve spojení s účastí v této akci, a nemůžete takový nárok uplatňovat. Používání platformy nebo platforem třetích stran účastníkem se řídí podmínkami a ustanoveními uvedenými na takovém místě. Organizátor odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že nebude účastník dodržovat podmínky a ustanovení platformy nebo platforem třetích stran.

2. PROPAGAČNÍ AKCE („akce”)

2.1 Název akce je Red Bull Basement.

2.2 Tato akce začíná 1. září 2020 ve 13:00:00 UTC /15:00:00 SELČ/ a končí 13. prosince 2020 ve12:00:00 UTC /13:00:00 SEČ/ (včetně). Organizátor musí převzít všechny přihlášky před datem uzávěrky. Všechny příspěvky (přihlášky) přijaté po datu uzávěrky budou automaticky vyřazeny.

2.3 Účelem této akce je podporovat tvůrčí sebevyjádření a rozvoj tvůrčích dovedností účastníků.

3. ZPŮSOBILOST (POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY)

3.1 Chcete-li se zúčastnit této akce a mít možnost získat odměnu, prohlašujete a zaručujete, že splňujete níže uvedené požadavky kladené na účastníky (kritéria způsobilosti):

 Potvrzujete, že jste v době přihlášení fyzická osoba ve věku 18 a více let. Osoby mladší osmnácti let se nesmějí této akce zúčastnit ani převést nebo jinak předložit organizátorovi osobní údaje (všechny údaje, které se k vám vztahují, například vaše kontaktní údaje, odpovědi v rámci akce a fotografie). Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, jestliže však všechny požadované osobní údaje nepředložíte, nemůžete se do akce přihlásit.

 Do akce se můžete přihlásit jednotlivě nebo jako tým složený ze 2 členů týmu.

 Akce se mohou zúčastnit rezidenti z Austrálie, Rakouska, Belgie, Brazílie, Kanady, Chile, České republiky, Dánska, Egypta, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Indie, Irska, Itálie, Japonska, Kazachstánu, Keni, Litvy, Nového Zélandu, Nigerie, Norska, Pákistánu, Polska, Portugalska, Ruska, Slovenska, Jihoafrické republiky, Španělska, Srí Lanky, Švédska, Švýcarska, Turecka, Spojených arabských emirátů, Spojeného království, Ukrajiny, Spojených států amerických („zúčastněné země”).

 Každý účastník musí být po celou dobu trvání akce zapsán na nějaké univerzitě (vysoké škole).

 Upozorňujeme, že organizátor nenese odpovědnost v případech, kdy se účastníci nesmějí akce zúčastnit na základě celostátních nebo místních zákonů a předpisů.

 Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý účastník není tělesně nebo duševně schopen vykonat kterýkoli z popsaných úkolů nebo všechny popsané úkoly; neexistuje žádné zákonné právo zúčastnit se této akce. Organizátor nenese v míře povolené zákonem odpovědnost v případě, že se některý účastník zraní při uskutečňování činností v souvislosti s touto akcí.

 Ředitelé, funkcionáři a zaměstnanci organizátora, jeho mateřské společnosti a jakékoli z jejich přidružených společností a poboček, jejich zástupci, jakákoli společnost zapojená do vývoje nebo produkce akce, odborní poradci, externí poskytovatelé služeb nebo reklamní a propagační agentury zapojené do této akce a přímí členové rodiny a osoby žijící ve stejné domácnosti jako takové osoby (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příbuzné podle zákona) se nesmějí této akce zúčastnit ani v jejím rámci získat jakoukoli odměnu. Organizátor ověří splnění těchto podmínek na základě své databáze v době výběru.

 Musíte umět mluvit anglicky a rozumět anglickému jazyku. Upozorňujeme, že oficiálním jazykem akce bude angličtina a všechny interakce s organizátorem a další pokyny během akce se budou obecně uskutečňovat v angličtině. Jakékoli překlady se poskytují pouze dobrovolně, jako výraz laskavosti. Během první fáze se může oficiální jazyk v příslušné zemi lišit.

3.2 Organizátor nepřijme soutěžní příspěvky, které budou: (a) automaticky vytvořené počítačem; (b) doplněné třetími stranami (vaším jménem) nebo hromadně; (c) nečitelné, pozměněné, rekonstruované, padělané nebo zmanipulované, nebo (d) neúplné. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli na základě svého uvážení ověřit vámi poskytnutou e-mailovou adresu a případně podle potřeby souhlas s požadavkem na prokázání věku vydaný zákonným zástupcem, totožnost a/nebo jiné poskytnuté údaje. V případě jakéhokoli sporu budou příspěvky obsahující neplatnou e-mailovou adresu nebo nesprávné údaje týkající se vašeho věku nebo bydliště považovány za nezpůsobilé. Do této akce se nesmíte hlásit s využitím více e-mailových účtů nebo více účtů na sociálních médiích. Jestliže bude zjištěno, že jste použili několik e-mailových účtů nebo účtů na sociálních médiích, abyste toto pravidlo obešli, budou všechny vaše příspěvky diskvalifikovány (vyřazeny).

3.3 Výherce (výherci) cen a případně jejich doprovod budou muset mít platný cestovní pas a/nebo platné cestovní doklady s nejméně šestiměsíční dobou platnosti a jakákoli požadovaná víza (a budou odpovídat za úhradu nákladů na jejich vydání).

4. PRAVIDLA ÚČASTI, POSTUP PŘI VÝBĚRU ÚČASTNÍKŮ A UDĚLENÍ CEN

4.1 Abyste se mohli úspěšně přihlásit do soutěže, přejděte na webové stránky www.redbullbasement.com a postupujte krok za krokem podle pokynů, které jsou na nich uvedeny; postup zahrnuje poskytnutí údajů požadovaných při registraci (např. jméno, věk, pohlaví, vysoká škola, země a e-mailová adresa). Pokud se budete přihlašovat prostřednictvím sociálních médií, jako je Facebook, Twitter nebo Google+, budete možná požádáni o další informace (např. věk nebo místo bydliště).

4.2 Tato propagační akce má dvě fáze.

4.3 Abyste úspěšně dokončili první fázi, musíte nahrát a předložit video s délkou trvání maximálně 60 vteřin, které bude obsahovat podrobnosti o vašem zamýšleném projektu („předložený obsah”), jak je popsáno na adrese www.redbullbasement.com. Období registrace začíná 1. září 2020 ve 13:00:00 UTC /15:00:00 SELČ/ a končí 25. října 2020 ve 21:59:59 UTC /22:59:59 SEČ/ (včetně).

4.4 Velikost a/nebo délka vámi předkládaného obsahu nesmí přesahovat velikost a/nebo délku stanovenou příslušnou platformou. Musíte vlastnit autorská práva k předkládanému obsahu. Příspěvek (předkládaný obsah) musí být vaším vlastním dílem a nesmí: (a) být okopírovaný; (b) obsahovat materiály třetích stran; (c) obsahovat jakýkoli obsah, k jehož užití nemáte povolení; (d) být urážlivý, nechutný, pomlouvačný, nebezpečný, nemravný, nevhodný; (e) porušovat práva jakékoli třetí strany (např. jakýchkoli ztotožnitelných osob, které se v předloženém obsahu objevují) nebo odrážet jakýkoli politický názor, a/nebo (f) porušovat jakékoli platné zákony.

4.5 Počet příspěvků, které mohou být předloženy, není nijak omezen.

4.6 Jakmile nahrajete a předložíte svůj předložený obsah, bude zveřejněn na adrese www.redbullbasement.com a veřejnost bude hlasovat o nejoblíbenějším předloženém obsahu na základě kritérií proveditelnosti, dopadu, tvůrčího nápadu a kvality („veřejné hlasování”). Tímto způsobem budou stanoveny nejlepší příspěvky s předloženým obsahem (jednotlivců nebo týmů) v každé zúčastněné zemi, které pak budou způsobilé k výběru porotou (viz ustanovení 4.7). Veřejné hlasování bude probíhat mezi 26. říjnem 2020, 13:00:00 UTC /15:00:00 SELČ/ a 29. říjnem 2020, 13:00:00 UTC /14:00:00 SEČ/ (včetně). Veřejnost a/nebo vy můžete hlasovat jednou denně ke každému příspěvku. Není povoleno hromadné nebo automatické hlasování ani hlasování předložené prostřednictvím maker nebo podobným způsobem.

4.7 Organizátor, společně s nezávislými a dostatečně kvalifikovanými porotci („porotci”) potom vybere 1. listopadu 2020 jednoho finalistu (jednotlivce nebo tým) („finalisté”) za každou zúčastněnou zemi z nejlepších 25 % příspěvků, které dostaly nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování v souladu s těmito podmínkami. Případná desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru na nejbližší celé číslo (např. 10,2 by se zaokrouhlilo na 11). Minimální počet příspěvků, z něhož mohou porotci vybrat finalisty, je 4.
Příklad: Kdyby mělo Rakousko 100 přihlášek, mohli by porotci vybírat finalistu z 25 příspěvků s nejvyšším počtem hlasů z veřejného hlasování. Kdyby mělo Rakousko 10 přihlášek, mohli by porotci vybírat finalistu pouze ze 3 příspěvků s nejvyšším počtem hlasů z veřejného hlasování (25 % z 10 = 2,5, po zaokrouhlení 3). V tomto případě budou moci porotci vybírat ze 4 příspěvků s nejvyšším počtem hlasů z veřejného hlasování, protože minimální počet příspěvků, z něhož mohou porotci vybrat finalisty, je 4.
Finalisté se vybírají pouze na základě dovedností. Tito finalisté budou ti, jejichž příspěvek podle názoru porotců nejlépe vyhověl kritériím (i) uskutečnitelnosti, (ii) dopadu, (iii) tvůrčího přístupu a (iv) kvality. Rozhodnutí porotců je konečné a nebudou odpovídat na žádnou korespondenci ani vstupovat do žádné diskuse. Protože se očekává vysoký počet příspěvků, není individuální zpětná vazba možná. Porotci vydají konečné rozhodnutí, aby zajistili, že finalisty neurčí žádný náhodný prvek.


4.8 Pro finalisty jsou připraveny tyto odměny: každý finalista (jednotlivec nebo každý člen týmu) vyhraje: (a) jednu zpáteční letenku na pracovní seminář Red Bull Basement Global Workshop. Datum a místo konání pracovního semináře Red Bull Basement Global Workshop bude oznámeno na webových stránkách www.redbullbasement.com. Pokud nebude na uvedeném webovém místě oznámeno něco jiného, bude se pracovní seminář Red Bull Basement Global Workshop konat 13. prosince 2020. Let na seminář se uskuteční 9. nebo 10. prosince 2020, podle toho, odkud účastníci poletí. Zpáteční let se uskuteční 14. prosince 2020 na stejné letiště, jako letiště odletu; (b) ubytování v dvoulůžkovém pokoji v hostelu/hotelu během pobytu; (c) plný přístup na pracovní seminář Red Bull Basement Global Workshop. Finalisté budou oznámeni 2. listopadu 2020. Zástupce společnosti Red Bull bude kontaktovat finalisty (jednotlivce nebo každého člena týmu) prostřednictvím telefonního čísla nebo e-mailové adresy poskytnuté při registraci. Pokud se nepodaří finalistu zastihnout během 48 hodin (v případě týmu finalistů stačí, podaří-li se zastihnout jednoho člena týmu), vyberou porotci náhradního finalistu (jednotlivce nebo tým) v souladu s ustanovením 4.7 a cena bude převedena vybranému náhradnímu finalistovi.

UPOZORŇUJEME, ŽE SE CENY MOHOU PŘÍPADNĚ ZMĚNIT Z DŮVODU SITUACE KOLEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEBO MOŽNÝCH OMEZENÍ CESTOVÁNÍ. Zejména se může změnit ubytování a časy letů tam a zpět v případě posunutí času nebo změny místa konání pracovního semináře Red Bull Basement Global Workshop kvůli onemocnění COVID-19 nebo případným omezením cestování. Kromě toho se může pracovní seminář Red Bull Basement Global Workshop konat v jinou dobu nebo jako on-line akce v případě omezení kvůli onemocnění COVID-19 nebo jiných případných omezení. Všechny informace týkající se odložení nebo změny místa konání budou oznámeny na adrese www.redbullbasement.com.

4.9 V druhé fázi budou mít finalisté (jednotlivci nebo týmy) z první fáze za úkol úspěšně prezentovat v maximálně dvouminutovém vystoupení svůj konečný nápad na pracovním semináři Red Bull Basement Global Workshop.

4.10 Z finalistů (jednotlivců nebo týmů) vybraných v první fázi, kteří představili svůj konečný nápad na pracovním semináři Red Bull Basement Global Workshop, vyberou „porotci” jednoho globálního vítěze (jednotlivce nebo tým) v souladu s podmínkami a na základě kritérií uskutečnitelnosti, dopadu, tvůrčího myšlení a kvality příspěvku. Rozhodnutí porotců je konečné a porotci nebudou odpovídat na žádnou korespondenci ani vstupovat do žádné diskuse. Protože se očekává vysoký počet příspěvků, není individuální zpětná vazba možná. Základem pro výběr globálního vítěze jsou pouze dovednosti. Porotci vydají konečné rozhodnutí, aby zajistili, že globálního vítěze neurčí žádný náhodný prvek

4.11 Globální vítěz bude oznámen na pódiu během akce Red Bull Basement dne 13. prosince 2020 a bude také zveřejněn na adrese www.redbullbasement.com. Celková hodnota odměny ve druhé fázi nesmí překročit částku 4 000,00 EUR (čtyři tisíce eur) nebo její ekvivalent v jakékoli použitelné místní měně (před zdaněním) na osobu. Vítězové musejí být na akci přítomni, aby si svou cenu vyzvedli.

4.12 Máte-li další otázky k postupu výběru nebo k této akci obecně, zašlete e-mail na adresu basement@support.redbull.com. Jestliže vybraný příjemce (vybraní příjemci) nesplní kritéria způsobilosti stanovená v těchto podmínkách, vybere organizátor náhradního (náhradní) příjemce odměny v souladu s výše uvedenými kritérii pro výběr. Budete-li diskvalifikováni, není organizátor v žádném případě povinen tuto skutečnost zveřejnit. Organizátor se zavazuje, že zajistí transparentnost a bude vhodným způsobem řádně zaznamenávat postup výběru, aby bylo možné výsledky ověřit.

4.13 Pozdě dodané, nečitelné, neúplné, zkreslené nebo poškozené příspěvky nebudou přijaty. Nelze přijmout jakoukoli odpovědnost za ztracené příspěvky a důkaz o přenosu nebude přijat jako důkaz o přijetí. Příspěvky nelze vracet.

5. OZNÁMENÍ A VYŽÁDÁNÍ ODMĚNY

5.1 K oznámení jakýchkoli odměn, na jejichž přijetí budete mít nárok, budou použity kontaktní údaje, které poskytnete s přihláškou do akce. Dbejte proto na to, aby údaje byly stále aktuální a přesné.

5.2 Organizátor bude kontaktovat příjemce odměny na telefonním čísle nebo adrese elektronické pošty poskytnuté s příspěvkem. Při oznámení budou příjemci (příjemcům) odměny sděleny podrobnosti o tom, jak mají požádat o odměnu za první fázi. Na podání žádosti o vydání odměny budou mít čas do 3. listopadu 2020. Pokud se některého příjemce odměny nepodaří kontaktovat nebo nebude-li dostupný nebo nepožádá-li o odměnu během uvedené lhůty, vyhrazuje si organizátor právo nabídnout odměnu dalšímu způsobilému účastníkovi, vybranému v souladu s postupem pro výběr.

5.3 Odměna je osobní a nepřenosná a nemůže ji nárokovat vaším jménem žádná třetí strana.

5.4 Seznam příjemců odměny za první fázi a příjemce (příjemců) odměny za druhou fázi může být zveřejněn na webových stránkách organizátora. Souhlasíte, že budete-li příjemci odměny, může organizátor sdělit informace o vás, například jméno, příjmení, přezdívku, vysokou školu, zemi v souladu s výše uvedenými podmínkami.

5.5 Maximální lhůta pro doručení odměny nesmí být delší než 30 dnů od konce akce nebo od data podání žádosti o odměnu. Příjemce (příjemci) odměny musí být informován o jakémkoli zpoždění ve vztahu k doručení odměn.

5.6 Za jakékoli jiné vedlejší náklady a výdaje spojené s přijetím odměny a jejím použitím jako záruky, spropitného, poplatků za zavazadla, k úhradě občerstvení, nápojů a vedlejších poplatků odpovídá příjemce (odpovídají příjemci) odměny (a doprovod příjemce odměny). Jestliže příjemce dopravy bydlí v malé vzdálenosti od místa konání semináře, může být poskytnuta místo letecké dopravy pozemní doprava; v takovém případě nebude poskytnuta žádná náhrada nebo vyrovnání rozdílu v hodnotě.

5.7 Každý příjemce odměny musí vlastnit a před odjezdem ukázat platné cestovní doklady (např. platný pas nebo jiný přijatelný průkaz totožnosti vydaný vládou). Za cestovní pojištění a kapesné odpovídá příjemce odměny a jeho doprovod. Jakmile budou vydány letenky, nebudou příjemci odměny povoleny žádné změny. Organizátor určí leteckou společnost, letiště, itinerář letu a ubytování na základě svého výhradního uvážení. Mohou se uplatnit různá omezení, podmínky a limity týkající se cestování a ubytování. Organizátor nenahrazuje ztracené, poškozené nebo ukradené jízdenky nebo cestovní poukazy. Příjemce (příjemci) odměny a případně jejich doprovod budou muset mít platný cestovní pas a/nebo platné cestovní doklady s nejméně šestiměsíční platností a jakákoli požadovaná víza (a ponesou odpovědnost za úhradu nákladů na jejich vydání). Organizátor nevydává žádné záruky týkající se bezpečnosti hostitelského města pracovního semináře Red Bull Basement Global Workshop.

5.8 Organizátor si vyhrazuje právo na základě svého výhradního uvážení nahradit jakékoli a všechny odměny náhradními odměnami, které mohou mít stejnou nebo vyšší hodnotu, a za těchto okolností nebude vydáván žádný ekvivalent v hotovosti.

5.9 Upozorňujeme, že nebudou uhrazeny žádné cestovní ani jiné náklady spojené s účastí na akci kromě těch, které jsou výslovně zmíněny v těchto podmínkách. Nebudou poskytnuty žádné náhrady v hotovosti a odměny, na jejichž přijetí máte právo, jsou nepřenosné a nerefundovatelné.

5.10 Příjemce odměny nadále nese odpovědnost za všechny daně (včetně úroku a pokut) dlužné a splatné příslušným daňovým úřadům ve vztahu k jakýmkoli splatným peněžitým odměnám.

5.11 V míře povolené příslušným místním zákonem jsou všechny ceny udělovány „jak jsou” a bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené nebo odvozené (včetně například, nikoli však pouze jakékoli odvozené záruky uspokojivé jakosti nebo vhodnosti pro určitý účel).6. PRÁVO ORGANIZÁTORA ZMĚNIT PODMÍNKY A DISKVALIFIKOVAT ÚČASTNÍKY

6.1 V míře povolené zákonem, a aniž by tím byla dotčena vaše zákonná práva, bude-li podle názoru organizátora akce narušena nějakou událostí, kterou nemůže organizátor ovlivnit, vyhrazuje si organizátor právo upravit, ukončit nebo prodloužit akci bez odpovědnosti a závazku za jakoukoli částku nebo druh odškodného či náhrady škody, které by mohly být výsledkem takové situace pro vás nebo jakoukoli třetí stranu (ať už přímým nebo nepřímým). Kontrolujte pravidelně naše webové stránky, zda neobsahují nějaké změny; takové změny platí od data vložení na stránky.

6.2 Organizátor si vyhrazuje právo na základě svého výhradního uvážení kdykoli v době akce nepovolit nebo zrušit hlasování, diskvalifikovat a/nebo vyřadit jakéhokoli účastníka, jestliže má důvod věřit, že tam, kde se používá v procesu výběru hlasování, dostal kdokoli hlasující za takového finalistu zaplaceno, byl pobízen nebo byl na něho vykonáván nátlak jakýmkoli způsobem, aby dal svůj hlas určitému účastníkovi, ať už daným finalistou nebo jakoukoli třetí stranou, a/nebo jestliže nebude účastník dodržovat tyto podmínky, zapojí se do podvodu nebo případně do jiného druhu nezákonného nebo nevhodného chování. Rozhodnutí organizátora ve vztahu ke všem záležitostem ve spojení s akcí je konečné a na žádnou korespondenci se nebude odpovídat.

6.3 V případě, že bude diskvalifikován účastník, který zvítězil v první a/nebo druhé fázi, ztratí takový účastník právo na odměnu a v souladu s postupem výběru bude vybrán nový vítězný účastník.

7. FAIR PLAY (ČESTNÉ JEDNÁNÍ)

7.1 Zaručujete, že váš příspěvek neobsahuje materiál porušující nebo přestupující práva jiných osob nebo odrážející politický názor, včetně například, nikoli však pouze práv na ochranu osobních údajů, práv spojených s publicitou (propagací) nebo práv na ochranu duševního vlastnictví, neobsahuje značkové názvy nebo ochranné známky kromě značkových názvů a ochranných známek organizátora, k nimž máte omezené povolení užívání k jedinému účelu této akce, neobsahuje materiál chráněný autorským právem, který jste nevytvořili, kromě materiálu, k němuž máte nezbytná práva, souhlasy a povolení k užívání, neobsahuje materiál, který je urážlivý, nechutný, nebezpečný, nevhodný, nemravný, obscénní, nenávistný, protiprávní, pomlouvačný, hanlivý nebo nactiutrhačný, a neobdrželi jste materiál, který je nezákonný, porušuje práva, zákony nebo předpisy nebo je v rozporu s nimi v jakékoli jurisdikci, kde byl příspěvek vytvořen. V případě, že je tato akce uskutečňována prostřednictvím jedné platformy třetí strany nebo několika platforem třetích stran, zaručujete a prohlašujete, že váš příspěvek neporušuje podmínky platformy (platforem) třetí strany.

7.2 Tímto zaručujete a prohlašujete, že v rámci akce vystupujete a jinak se jí zúčastníte osobně a tak, že plníte kritéria způsobilosti k účasti uvedená v těchto podmínkách ve spojení s materiály příspěvku (jak jsou stanoveny níže) nebo se jedná o vaši vlastní tvorbu jiných materiálů, například uživatelem generovaný obsah, a že jste nepoužili žádné zakázané pomůcky, například automatické roboty, skripty, služby nebo jiné formy manipulace.

7.3 Prohlašujete a zaručujete, že máte výslovný souhlas jakýchkoli ztotožnitelných osob, které vystupují v materiálech příspěvku, k použití jejich podoby způsoby stanovenými v těchto podmínkách, včetně práva organizátora použít bez omezení příspěvek a obraz k jakémukoli budoucímu komerčnímu účelu. Na požádání dostanete písemný souhlas jakýchkoli takových osob pro organizátora. Jestliže je kterákoli osoba vystupující v materiálech příspěvku nezletilá v jejím státu bydliště, požaduje se písemný souhlas a podpis rodiče nebo zákonného zástupce. Materiály příspěvku nesmějí obsahovat žádné osobně identifikovatelné informace jakékoli osoby.

7.4 Dojde-li k porušení podmínek oddílu 7, musíte obhajovat a odškodnit organizátora v případě tvrzení o porušení autorských práv.


8. UDĚLENÍ PRÁV

8.1 Tam, kde je to vhodné, můžete předložit materiál organizátorovi ve spojení s touto akcí (hromadně „materiály příspěvku”). Materiály příspěvku mohou obsahovat váš hlas, obraz, fotografii, prohlášení, životopisné údaje, výkony, jméno a podobu a hlas, obraz, fotografii, prohlášení, životopisné údaje, výkony, jméno a podobu jiných osob a jiný uživatelem generovaný obsah a organizátor nebo třetí strany, které může čas od času pověřit, budou mít nárok používat materiály příspěvku k jakémukoli účelu vztahujícímu se k médiím (ať už komerčnímu, propagačnímu nebo jinému) ve všech sdělovacích prostředcích, po neomezenou dobu.

8.2 Jako protiplnění za možnost účasti na této akci a příležitost pro vás získat odměnu postoupíte organizátorovi v nejširší možné míře všechna práva stanovená v příslušném zákoně a k materiálům příspěvku; aby nedošlo k pochybnostem: práva spojená s vaším nápadem v rámci projektu vám zůstávají.


8.3 Prohlašujete a zaručujete, že byla řádně a účinně získána všechna nezbytná práva, povolení, souhlasy a vzdání se duševních práv od všech vystupujících, předvádějících, spolupracovníků a ostatních osob zapojených do tvorby materiálů příspěvku nebo práva, služby či nástroje použité ve spojení s příspěvkem.

8.4 V míře povolené příslušným právem mohou být příjemci odměny požádáni, aby se zúčastnili propagační činnosti, a organizátor si vyhrazuje právo použít jména a adresy příjemců odměny, jejich fotografie a audio a/nebo vizuální záznamy v jakémkoli propagačním materiálu v míře, v jaké s tím každý příjemce odměny souhlasí. Organizátor si vyžádá souhlas příjemce odměny tam, kde je to požadováno. Výslovně uznáváte, že vy a jakákoli osoba, která se objevuje v materiálech příspěvku, máte právo odmítnout použití materiálů příspěvku pro marketingový materiál.

8.5 Organizátor má právo postoupit a/nebo předat na základě dílčí licence všechna práva udělená v tomto oddílu 8 třetím stranám, například, nikoli však pouze partnerům zúčastněným na této akci a/nebo jejím sponzorům, externím mediálním partnerům a partnerským platformám nebo přidruženým společnostem organizátora, a umožnit jim postoupit tato práva nebo k nim udělit dílčí licence.

9. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Informace o tom, jak může organizátor shromažďovat, zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje k této akci a jinak, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů zde: www.redbull.com/pp/en_INT. Prostudujte si také ostatní zásady ochrany osobních údajů, které jste dostali během registrace v této akci nebo ve spojení s účastí na této akci. Budete-li mít nějaké otázky týkající se ochrany osobních údajů (soukromí), můžete se obrátit na organizátora na adrese: privacy@redbull.com.10. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA

10.1 V míře, v jaké je to povoleno zákonem, nebude organizátor, jeho zaměstnanci, zástupci nebo distributoři za žádných okolností odpovídat nebo nést závazek náhrady vůči příjemci odměny, ani nepřijmou jakoukoli odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu, úraz nebo smrt osoby, k nimž dojde následkem účasti na této akci, včetně všech záležitostí ve spojení s přijetím odměny a převzetím odměny. Jakékoli omezení odpovědnosti za podvod, úmyslné nesprávné jednání nebo hrubou nedbalost bude vyloučeno. Vaše zákonná práva nejsou dotčena..

10.2 V míře, v jaké je to povoleno zákonem, vylučuje organizátor a skupina Red Bull jakoukoli odpovědnost vůči vám v souvislosti s jakoukoli ztrátou příjmu, ušlým ziskem, ztrátou dobrého jména a pověsti, ztrátou dat, ztrátou příležitosti (v každém případě přímo nebo nepřímo) a jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátou nebo škodou, která vám vznikne nebo kterou utrpíte ve spojení s vaší účastí v této akci, pokud taková ztráta nevznikne tím, že organizátor nebo skupina Red Bull nebude dodržovat své smluvní a zákonné povinnosti. V takovém případě společnost Red Bull omezuje svou odpovědnost za výše uvedené situace na míru povolenou příslušným právem.

10.3 V míře povolené zákonem neodpovídá organizátor a skupina Red Bull za: pozdní, ztracené, zpožděné, poškozené, nesprávně zaslané, neúplné, nepřesné, nečitelné nebo nesrozumitelné příspěvky, nesprávnou funkci, poruchy, zpoždění nebo potíže související s telefonem, elektronickým zařízením, hardwarem nebo softwarem, sítí, Internetem nebo počítačem; chyby při přenosu; oznámení o předání odměny, pokud se o ně pokusili, nebyla však přijata; za jakoukoli ztrátu, kterou utrpí kdokoli, kdo se přihlásí nebo pokusí přihlásit na tuto akci a/nebo se jí zúčastnit, bez ohledu na to, zda bude příspěvek zničen, nebude předložen, bude nesprávně zpracován nebo nezvítězí.

10.4 Neexistuje zákonné právo na účast v této akci. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy se nebudete moci z jakéhokoli důvodu akce zúčastnit.

10.5 Organizátor nenese odpovědnost v případě, že se při činnostech souvisejících s touto akcí zraníte. Prohlašujete, že nemáte žádnou nemoc a nejste dotčeni žádnými okolnostmi, které by vám bránily v bezpečné účasti na této akci, nebo by představovaly riziko pro ostatní, kdybyste se akce zúčastnili. Souhlasíte také s tím, že se vás netýká jiný zákaz zúčastnit se této akce z jakéhokoli důvodu.

10.6 Organizátor a skupina Red Bull neponese v žádném případě odpovědnost nebo závazek v případě jakékoli poruchy nebo zpoždění při plnění závazků podle těchto podmínek, které vzniknou nebo budou přímo či nepřímo způsobeny okolnostmi nebo silami, které nemohou přiměřeně ovládat, například, nikoli však pouze epidemií nebo pandemií či jinou rozsáhlou nebo široce rozšířenou nemocí, stávkou, zastavením práce, nehodami nebo přírodními katastrofami a přerušeními, ztrátou nebo nesprávnou funkcí veřejných služeb, komunikačních nebo počítačových (softwarových nebo hardwarových) služeb, jestliže tyto okolnosti představují vyšší moc, jak je definována v příslušném místním právu.

10.7 Na tuto akci se v nejširší míře povolené zákonem nevztahují žádné podmínky, záruky nebo jiné podmínky a všechny produkty poskytované zdarma se vydávají „jak jsou” a bez jakékoli záruky, výslovné nebo odvozené (včetně například, nikoli však pouze jakékoli odvozené záruky uspokojivé kvality nebo vhodnosti pro určitý účel). ZA PLATBU JAKÝCHKOLI DANÍ ODVÁDĚNÝCH ZEMI ČI STÁTU A MÍSTNÍCH DANÍ, VČETNĚ DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY, KTERÉ JSOU SPOJENÉ S PŘIJETÍM NEBO UŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLI CEN, ODPOVÍDÁ VÝHRADNĚ VÝHERCE.

10.8 Organizátor vylučuje jakoukoli odpovědnost a/nebo závazek v případě, že účast na akci / udělení odměny vyžaduje souhlas zákonného zástupce. Za něj odpovídáte výhradně vy sami.

11. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

11.1 Jestliže bude kterékoli ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, není tím nijak dotčena nebo omezena platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto podmínek.

11.2 Tyto podmínky se budou řídit zákony Rakouska a vykládat v souladu s nimi a smluvní strany se podřizují nevýhradní jurisdikci soudů ve Vídni.


11.3 Nejnovější verze těchto podmínek bude k dispozici na webových stránkách organizátora.

11.4 Budete-li mít obecné dotazy týkající se těchto podmínek a/nebo vztahující se k této akci, napište na tuto adresu: basement@support.redbull.com.


Aktualizováno: 22.10.2020

Partneři