Warunki uczestnictwa

UCZESTNICTWO NIE WYMAGA ŻADNEGO ZAKUPU ANI INNEJ OPŁATY. ZAKUP NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ.

NINIEJSZA PROMOCJA MA CHARAKTER KONKURSU WYMAGAJĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI/POMYSŁU. BIORĄC UDZIAŁ W NINIEJSZEJ PROMOCJI, KIERUJ SIĘ ZASADAMI OSTROŻNOŚCI I ZDROWYM ROZSĄDKIEM. SZANUJ I DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH. NIE NARUSZAJ I NIE NISZCZ NICZYJEGO MIENIA. OPRÓCZ ZNAKÓW RED BULLA (OKREŚLONYCH PONIŻEJ) ZGŁOSZENIE NIE MOŻE ZAWIERAĆ ŻADNYCH MATERIAŁÓW OBJĘTYCH PRAWAMI AUTORSKIMI (W TYM MIĘDZY INNYMI MUZYKI), ZNAKÓW FIRMOWYCH, LOGOTYPÓW, WZORNICTWA STRON TRZECICH ANI PROMOWAĆ ŻADNYCH MAREK, PRODUKTÓW LUB USŁUG.

Zgłaszając się do udziału oraz uczestnicząc w niniejszej Promocji, wyrażasz zgodę na podleganie niniejszym Warunkom Uczestnictwa („Warunki”) i oświadczasz, że spełniasz wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału. Promocja podlega niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom.


1. ORGANIZATOR

1.1 Niniejsza Promocja prowadzona jest przez firmę Red Bull GmbH z siedzibą pod adresem Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria, Red Bull Australia Pty Ltd (ABN 67 085 840 259) z siedzibą pod adresem Level 1, 55 Doody Street, Alexandria NSW 2015, Red Bull Japan z siedzibą pod adresem Hulic Aoyama No. 2 Building, 1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokio, Japonia 150-0002, Red Bull New Zealand z siedzibą pod adresem 27 Mackelvie St, Grey Lynn, Auckland 1011, Nowa Zelandia, przy wsparciu partnerów, agencji i usługodawców Organizatora („Organizator” lub „Red Bull”).

1.2 W przypadku kiedy Promocja jest prowadzona za pośrednictwem jednej lub kilku platform stron trzecich, Promocja nie jest połączona z platformą (platformami) stron trzecich ani organizowana, promowana czy administrowana przez platformę (platformy) stron trzecich lub w jakikolwiek sposób z nią (nimi) związana. Zgłaszając się do udziału w Promocji, potwierdzasz, że nie wnosisz jakichkolwiek roszczeń oraz zrzekasz się prawa do wszelkich roszczeń w stosunku do platformy (platform) stron trzecich wynikających z Twojego uczestnictwa w Promocji. Twoje korzystanie z platformy (platform) stron trzecich podlega warunkom zamieszczonym na takiej stronie. Organizator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie przestrzegasz warunków platformy (platform) stron trzecich.

2. PROMOCJA („Promocja”)

2.1 Promocja odbywa się pod nazwą Red Bull Basement.

2.2 Promocja rozpoczyna się 1 września 2021 r. o godzinie 11:00:00 czasu UTC i kończy 15 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00:00 czasu UTC (włącznie).

2.3 Celem promocji jest wsparcie kreatywnej autoekspresji i rozwoju kreatywnych umiejętności uczestników.

3. PRAWO DO UDZIAŁU

3.1 Aby wziąć udział w niniejszej Promocji i mieć prawo do nagrody, oświadczasz i zapewniasz, że spełniasz następujące kryteria kwalifikujące:

- Potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną występującą w charakterze osobistym i w momencie zgłaszania do Promocji masz skończone 18 lat lub więcej. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w Promocji ani przekazywać Organizatorowi swoich Danych Osobowych (wszelkie dane związane z Twoją osobą, takie jak dane kontaktowe, odpowiedzi udzielone w ramach Promocji czy zdjęcia). Przekazywanie nam Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie dostarczysz wszelkich wymaganych Danych Osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału w Promocji.

- W Promocji uczestniczyć można indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

- Udział w Promocji mogą wziąć mieszkańcy Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Kanady, Chile, Chorwacji, Czech, Danii, Egiptu, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Jordanii, Kazachstanu, Kenii, Kosowa, Łotwy, Litwy, Malty, Nowej Zelandii, Nigerii, Norwegii, Pakistanu, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Słowacji, Republiki Południowej Afryki, Hiszpanii, Sri Lanki, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Uzbekistanu („Uczestniczące Kraje”).

- Każdy Uczestnik musi być studentem uczelni wyższej przez cały okres trwania Promocji.

- Należy pamiętać, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Promocji z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy Uczestnik nie jest w stanie fizycznie lub psychicznie wykonać wszystkich lub któregokolwiek z opisanych zadań; nie istnieje prawo zobowiązujące do udziału w Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy Uczestnik odniesie obrażenia w trakcie wykonywania czynności związanych z Promocją w zakresie dozwolonym prawem.

- Członkowie zarządu, przedstawiciele wyższego kierownictwa i pracownicy Organizatora, jego spółki macierzystej, spółek powiązanych, spółek zależnych, przedstawicieli i wszelkich innych firm związanych z przygotowaniem lub realizacją Promocji, zawodowi doradcy, usługodawcy zewnętrzni lub agencje reklamowe i promocyjne zaangażowane w Promocję oraz członkowie najbliższej rodziny i osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, co wymienione osoby (niezależnie od pokrewieństwa) nie mają prawa do uczestnictwa w Promocji ani ubiegania się o nagrody. Organizator zweryfikuje niniejsze warunki w trakcie dokonywania wyboru w oparciu o własną bazę danych.

- Potwierdzasz, że mówisz po angielsku i rozumiesz ten język. Należy pamiętać, że oficjalnym językiem niniejszej Promocji będzie angielski i wszelka komunikacja z Organizatorem, w tym dalsze instrukcje w trakcie trwania Promocji, odbywać się będzie w tym języku. Wersje przetłumaczone powstały wyłącznie dla wygody Uczestników. W pierwszym etapie oficjalny język może być inny w zależności od danego kraju.

3.2 Organizator nie będzie przyjmować zgłoszeń, które: (a) zostały wygenerowane automatycznie przez komputer; (b) zostały wypełnione przez osoby trzecie (w Twoim imieniu) lub uzupełnione masowo; (c) są nieczytelne, zostały przerobione, zrekonstruowane lub sfałszowane; lub (d) są niekompletne. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania podanego przez Ciebie adresu e-mail oraz w stosownych przypadkach zgody Opiekuna, a także do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieważny adres e-mail lub błędne dane dotyczące Twojego wieku lub miejsca zamieszkania będą uznawane za nieważne. Nie wolno zgłaszać się do udziału w niniejszej Promocji za pomocą kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych. Jeżeli okaże się, że skorzystałeś z kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych w celu obejścia tej zasady, wszystkie Twoje zgłoszenia zostaną usunięte.

3.3 Zdobywca(y) Nagrody oraz, jeżeli dotyczy, jej/jego towarzysz(e) muszą posiadać (oraz ponieść koszt uzyskania) paszport i/lub dokumenty podróżne ważne przez co najmniej 6 miesięcy oraz wszelkie wymagane wizy.

4. ZASADY UCZESTNICTWA, PROCES SELEKCJI I NAGRODY

4.1 Aby wziąć udział w niniejszej Promocji, musisz wejść na stronę www.redbullbasement.com i krok po kroku postępować zgodnie z instrukcjami, które obejmują podanie danych wymaganych do przeprowadzenia rejestracji (np. imię, wiek, płeć, uczelnia, kraj i adres e-mail). Ponadto jeżeli rejestrujesz się za pomocą konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, wymagane może być przekazanie nam dodatkowych informacji (np. wiek lub lokalizacja). Promocja obywa się w dwóch etapach.

4.2 Aby z powodzeniem ukończyć pierwszy etap, musisz zamieścić i zgłosić wideo o maksymalnej długości 60 sekund, w którym szczegółowo przedstawiasz swój pomysł na projekt („Zgłoszone Treści”), jak opisano na stronie www.redbullbasement.com, między 1 września 2021 r. od godziny 11:00:00 czasu UTC (data startu) a 24 października 20201r. do godziny 21:59:59 czasu UTC (data zakończenia). Organizator musi otrzymać wszystkie zgłoszenia przed upływem daty zakończenia. Wszystkie zgłoszenia otrzymane poza określonymi powyżej ramami czasowymi zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4.3 Wielkość i/lub długość Twoich Zgłoszonych Treści nie powinny wykraczać poza limity obowiązujące na danej platformie. Musisz posiadać prawa autorskie do Zgłoszonych Treści. Zgłoszone Treści muszą stanowić Twoje własne dzieło i nie mogą: (a) zostać skopiowane; (b) zawierać materiałów stron trzecich; (c) zawierać żadnych treści, na korzystanie z których nie masz zgody; (d) być obraźliwe, niesmaczne, oszczercze, niebezpieczne, obsceniczne, niestosowne; (e) naruszać praw jakichkolwiek stron trzecich (np. jakichkolwiek osób pojawiających się w Zgłoszonych Treściach możliwych do zidentyfikowania) ani odzwierciedlać politycznych deklaracji; i/lub (f) naruszać stosownych przepisów prawa.

4.4 Nie obowiązuje żaden limit ilości zgłoszeń.

4.5 Po zamieszczeniu i zgłoszeniu Twoich Zgłoszonych Treści zostaną one opublikowane na stronie www.redbullbasement.com, po wcześniejszej weryfikacji Organizatora. Publiczność będzie głosować na swoje ulubione Zgłoszone Treści, bazując na kategoriach, takich jak wykonalność, wpływ, kreatywność („Głosowanie Publiczności”). Następnie wyniki Głosowania Publiczności zostaną przeanalizowane przez Sędziów, stanowiąc jedno z kryteriów wyboru (patrz ust. 4.7). Głosowanie Publiczności potrwa do 24 października 2021 r. do godziny 21:59:59. Publiczność oraz/lub Ty możecie oddawać głos na dane zgłoszenie jeden raz dziennie. Organizator nie będzie przyjmować głosów masowych ani wygenerowanych automatycznie, ani tych oddanych za pośrednictwem funkcji makr lub podobnych.

4.6 Organizator z pomocą niezależnych i wykwalifikowanych sędziów („Sędziowie”) wybierze między 25 października 2021 r. a 31 października 2021 r. jednego finalistę (indywidualnego lub zespół) dla każdego Uczestniczącego Kraju oraz dodatkowo dwa zgłoszenia, które otrzymają dziką kartę (razem „Finaliści”). Wybór Finalistów nastąpi wyłącznie w oparciu o ocenę umiejętności. Finalistami zostaną te osoby, które zdaniem Sędziów najlepiej spełniają kryteria wyboru, takie jak (i) wykonalność, (ii) wpływ oraz (iii) kreatywność zgłoszenia. Wyniki Głosowania Publiczności również stanowić będą kryterium wyboru. Decyzja Sędziów jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji ani dyskusji. Z uwagi na oczekiwaną wysoką liczbę zgłoszeń nie ma możliwości otrzymania indywidualnych informacji zwrotnych. Ostateczną decyzję podejmą Sędziowie, aby zagwarantować, że o wyborze globalnego zwycięzcy nie zadecyduje przypadek.

4.7 Nagrody dla Finalistów to: każdy Finalista (indywidualny lub każdy członek zespołu) wygra: (a) jeden bilet lotniczy w dwie strony na Red Bull Basement Global Final. Data oraz lokalizacja Red Bull Basement Global Final zostaną opublikowane na stronie www.redbullbasement.com. Jeżeli na wspomnianej stronie nie pojawi się inna informacja, Red Bull Basement Global Final odbędzie się między 13 grudnia 2021 r. a 15 grudnia 2021 r. Wylot nastąpi 11 lub 12 grudnia 2021 r. w zależności od kraju, z którego następuje wylot. Lot powrotny będzie miał miejsce 16 grudnia 2021 r. na to samo lotnisko, z którego nastąpił wylot; (b) zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym w hostelu/hotelu w trakcie pobytu; (c) nieograniczony wstęp na Red Bull Basement Global Final. Finaliści zostaną powiadomieni o wygranej 29 października 2021 r. (a ich nazwiska zostaną ogłoszone 2 listopada 2021 r.). Organizator skontaktuje się z Finalistami (indywidualnymi lub każdym członkiem zespołu) za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Jeżeli nie uda się skontaktować z Finalistą w ciągu 48 godzin (w przypadku zespołu finalistów wystarczy kontakt z jednym członkiem zespołu), Sędziowie wybiorą alternatywnego finalistę (indywidualnego lub zespół) zgodnie z ust. 4.6, a nagroda zostanie przeniesiona na wybranego alternatywnego finalistę. Łączna wartość nagrody przyznanej w pierwszym etapie nie przekroczy 4 000,00 euro (cztery tysiące euro) lub równej sumy w odpowiedniej lokalnej walucie (przed opodatkowaniem) na zespół.

NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NAGRODY MOGĄ ULEC ZMIANIE Z UWAGI NA COVID-19 ORAZ POTENCJALNE OGRANICZENIA W PODRÓŻOWANIU. W szczególności zmianie ulec może zakwaterowanie oraz czas wylotu i lotu powrotnego w przypadku przesunięcia lub zmiany lokalizacji Red Bull Basement Global Final z powodu COVID-19 lub potencjalnych ograniczeń w podróżowaniu. Ponadto Red Bull Basement Global Final może odbyć się w innym terminie lub w formie wydarzenia online z powodu COVID-19 lub potencjalnych ograniczeń w podróżowaniu. Wszelkie informacje odnośnie przełożenia lub zmiany lokalizacji zostaną opublikowane na stronie www.redbullbasement.com.

4.8 Aby z powodzeniem ukończyć drugi etap, Finaliści (indywidualni lub zespoły) z pierwszego etapu oraz dwie osoby lub dwa zespoły, które zdobyły dziką kartę, będą musieli zaprezentować swój finałowy pomysł podczas Red Bull Basement Global Final, na co będą mieli maksymalnie 2 minuty.

4.9 Spośród Finalistów (indywidualnych lub zespołów) z pierwszego etapu, którzy zaprezentowali swój finałowy pomysł podczas Red Bull Basement Global Final, „Sędziowie” wybiorą jednego globalnego zwycięzcę (indywidualnego lub zespół) zgodnie z Warunkami i w oparciu o kryteria takie jak (i) wykonalność, (ii) wpływ oraz (iii) kreatywność zgłoszenia. Decyzja Sędziów jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji ani dyskusji. Z uwagi na oczekiwaną wysoką liczbę zgłoszeń nie ma możliwości otrzymania indywidualnych informacji zwrotnych. Wybór Finalistów nastąpi wyłącznie w oparciu o ocenę umiejętności. Ostateczną decyzję podejmą Sędziowie, aby zagwarantować, że o wyborze globalnego zwycięzcy nie zadecyduje przypadek.

4.10 Nazwisko globalnego zwycięzcy zostanie ogłoszone na scenie podczas wydarzenia Red Bull Basement 15 grudnia 2021 r. oraz opublikowane na stronie www.redbullbasement.com. Łączna wartość nagrody przyznanej w drugim etapie nie przekroczy 4 000,00 euro (cztery tysiące euro) lub równej sumy w odpowiedniej lokalnej walucie (przed opodatkowaniem) na zespół. Zwycięzcy muszą być obecni na wydarzeniu, aby odebrać swoją nagrodę.

4.11 W przypadku dalszych pytań odnośnie procesu selekcji lub samej Promocji prosimy o wysłanie wiadomości na adres basement@support.redbull.com. W przypadku zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu, jeżeli wyłoniony zdobywca (zdobywcy) nagrody nie spełnia kryteriów kwalifikujących określonych w niniejszych Warunkach, Organizator wybierze alternatywnego zdobywcę (zdobywców) nagrody zgodnie z powyższymi kryteriami wyboru. Jeżeli zostaniesz zdyskwalifikowany, Organizator nie ma obowiązku publikować informacji o tym fakcie. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedniego zapisania procesu selekcji w celu umożliwienia weryfikacji wyników.

4.12 Spóźnione, nieczytelne, zniszczone, uszkodzone lub zniekształcone zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia, a potwierdzenie wysłania nie będzie uznawane za potwierdzenie odbioru. Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

5. POWIADOMIENIE ORAZ ODBIÓR NAGRODY

5.1 Dane kontaktowe przekazane w Twoim zgłoszeniu do udziału w Promocji zostaną wykorzystane do powiadomienia Cię o jakichkolwiek nagrodach, do których przysługuje Ci prawo, więc prosimy upewnić się, że są one aktualne i poprawne.

5.2 Organizator powiadomi zdobywcę (zdobywców) nagrody za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail podanego w zgłoszeniu do Promocji. Po otrzymaniu powiadomienia, zdobywca (zdobywcy) nagrody otrzyma szczegółowe informacje na temat tego, jak odebrać nagrodę przyznawaną w pierwszym etapie, na co będzie miał/miała czas do 2 listopada 2021 r. Jeżeli zdobywca nagrody będzie niedostępny lub kontakt z nim/nią nie będzie możliwy lub nie odbierze nagrody w określonych ramach czasowych, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu uprawnionemu uczestnikowi wybranemu zgodnie z Procesem Selekcji.

5.3 Nagroda nie może zostać przeniesiona na inne osoby ani odebrana przez osobę trzecią w Twoim imieniu.

5.4 Lista zdobywców nagród w pierwszym i drugim etapie może zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora. W przypadku gdy jesteś zdobywcą nagrody, zgodnie z powyższym wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych (np. imienia i nazwiska, przezwiska, uczelni, kraju) przez Organizatora.

5.5 Maksymalny okres dostarczenia nagrody nie przekroczy 30 dni od czasu zakończenia Promocji lub daty odbioru nagrody. Zdobywca (zdobywcy) nagrody zostanie poinformowany o wszelkich opóźnieniach w dostarczeniu nagrody.

5.6 Wszelkie inne nieprzewidziane koszty i wydatki związane z akceptacją i wykorzystaniem nagrody, takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, przekąski, napoje oraz nieprzewidziane opłaty ponosi zdobywca (zdobywcy) nagrody (i jego/jej towarzysz). W przypadku gdy zwycięzca mieszka w niedalekiej odległości od miejsca docelowego zamiast transportu drogą lotniczą zapewniony zostanie transport drogą lądową, przy czym zwycięzca nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy w wartości nagrody.

5.7 Wszyscy zdobywcy nagrody muszą przed wyjazdem posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. ważny paszport lub inny akceptowany dowód tożsamości wydany przez władze państwowe). Każdy zdobywca nagrody osobiście odpowiada za spełnienie wszelkich obowiązujących wymagań dotyczących podróżowania, co w szczególności obejmuje szczepienia, wymagania odbycia kwarantanny itp. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator nie odpowiada za tego typu dodatkowe wymagania lub podróże. Koszt ubezpieczenia podróżnego i wydatków ponosi zdobywca nagrody oraz jego/jej towarzysz. Po zarezerwowaniu biletów lotniczych zdobywca nagrody nie będzie mógł/mogła wprowadzić żadnych zmian. Organizator określi linie lotnicze, lotniska, program przelotów i hotele według własnego uznania. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące przejazdów i zakwaterowania, warunków i inne. Organizator nie odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów podróżnych. Zdobywca(y) nagrody oraz, jeżeli dotyczy, jej/jego towarzysz(e) muszą posiadać (oraz ponieść koszt uzyskania) paszport i/lub dokumenty podróżne ważne przez co najmniej 6 miesięcy oraz wszelkie wymagane wizy. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa na terenie miasta gospodarza Red Bull Basement Global Final.

5.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek lub wszystkich nagród alternatywnymi nagrodami o równej lub większej wartości, według swojego wyłącznego uznania, co w tym przypadku nie obejmuje równowartości pieniężnej.

5.9 Należy pamiętać, że uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Promocji poza tymi wyszczególnionymi w niniejszych Warunkach. Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną.

5.10 Zdobywca nagrody pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich należności z tytułu podatków (w tym odsetek i kar) opłacanych właściwym władzom podatkowym w związku z otrzymaniem nagrody.

5.11 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem krajowym, wszystkie nagrody zostają przyznane „w stanie, w jakim są“, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu).

6. PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI

6.1 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i bez naruszania Twoich praw ustawowych, w przypadku gdy zdaniem Organizatora Promocja zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, między innymi w związku z trwającą pandemią Covid-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Promocji bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie możesz ponieść Ty lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). Powinieneś regularnie odwiedzać stronę internetową Organizatora w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany, które będą obowiązywać od momentu publikacji na stronie.

6.2 W dowolnym momencie trwania Promocji, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zablokowania lub wstrzymania głosów, zdyskwalifikowania i/lub wykluczenia każdego Uczestnika, jeżeli jest przekonany o tym, że w przypadku gdy proces selekcji opiera się na głosowaniu, jakiekolwiek osoby głosujące na takiego finalistę zostały opłacone, zachęcone lub w jakikolwiek sposób zmuszone do oddania głosu przez finalistę lub osobę trzecią i/lub Uczestnik nie stosuje się do niniejszych Warunków albo, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania. Decyzja Organizatora odnośnie wszelkich spraw związanych z Promocją jest ostateczna i nie podlega żadnej korespondencji.

6.3 W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda, nagroda przepada i może zostać przyznana alternatywnemu zwycięzcy zgodnie z Procesem Selekcji.

7. FAIR PLAY

7.1 Potwierdzasz, że Twoje zgłoszenie nie zawiera materiałów, które odzwierciedlają polityczne deklaracje lub naruszają prawa innych osób, w tym między innymi prawa do reklamy, prywatności oraz własności intelektualnej; nie zawiera nazw marek lub znaków handlowych innych niż te należące do Organizatora, na korzystanie z których otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie w celach związanych z Promocją; nie zawiera materiałów objętych prawem autorskim, które nie zostały stworzone przez Ciebie, innych niż materiały, do korzystania z których posiadasz niezbędne prawa, zgody i pozwolenia; nie zawiera materiałów uznawanych za obraźliwe, niesmaczne, niebezpieczne, nieodpowiednie, nieprzyzwoite, obsceniczne, nienawistne, zniesławiające, oszczercze lub oczerniające oraz materiałów uznawanych za niezgodne z prawem, naruszające lub sprzeczne z prawami i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji, w której powstało zgłoszenie. W przypadku gdy Promocja prowadzona jest za pośrednictwem jednej lub więcej platform stron trzecich, zapewniasz i oświadczasz, że Twoje zgłoszenie nie narusza Warunków danej platformy (platform) stron trzecich

7.2 Niniejszym oświadczasz i zapewniasz, że osobiście uczestniczyłeś w Promocji, aby spełnić kryteria określone w niniejszych Warunkach dotyczące Materiałów Rejestracyjnych (jak określono poniżej) lub Twoich samodzielnie stworzonych materiałów, takich jak treści generowane przez użytkownika, oraz, że nie skorzystałeś z żadnych zakazanych pomocy, takich jak roboty, skrypty, usługi lub inne formy manipulacji.

7.3 Oświadczasz, że uzyskałeś wyraźną zgodę wszelkich możliwych do zidentyfikowania osób pojawiających się w Materiałach Rejestracyjnych na wykorzystanie ich wizerunku w sposób określony w niniejszych Warunkach, co obejmuje prawo Organizatora do wykorzystania zgłoszenia lub obrazu bez ograniczeń do wszelkich przyszłych celów komercyjnych. Na żądanie Organizatora uzyskasz pisemną zgodę każdej z takich osób. Jeżeli jakakolwiek osoba pojawiająca się w Materiałach Rejestracyjnych jest niepełnoletnia w systemie kraju zamieszkania, wymagana będzie pisemna zgoda oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Materiały Rejestracyjne nie mogą zawierać żadnych osobistych informacji umożliwiających identyfikację jakiejkolwiek osoby.

7.4 W przypadku naruszenia ust. 7 przejmiesz odpowiedzialność i zwolnisz Organizatora z roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

8. NADANIE PRAW

8.1 W związku z Promocją, gdzie stosowne, możesz przekazać Organizatorowi materiał (razem „Materiały Rejestracyjne”). Organizator może również poprosić Cię przed wydarzeniem Red Bull Basement Global Final o przygotowanie Treści Tworzonych przez Użytkownika, np. w postaci pamiętnika wideo lub zdjęć lub Organizator może nagrać Cię lub zrobić Ci zdjęcia przed oraz w trakcie Red Bull Basement Global Final w związku z Promocją (razem „Dodatkowe Materiały”). Materiały Rejestracyjne oraz Dodatkowe Materiały mogą zawierać Twój (lub należący do innej osoby) głos, wizerunek, zdjęcia, wypowiedzi, informacje biograficzne, występy, imię i nazwisko oraz podobiznę, łącznie z treściami generowanymi przez użytkownika, przy czym Organizator lub strony trakcie, które może od czasu do czasu do tego upoważnić, będą mogli wykorzystać Materiały Rejestracyjne oraz Dodatkowe Materiały do wszelkich celów medialnych (w tym komercyjnych, promocyjnych i innych) we wszystkich środkach przekazu, bez ograniczeń czasowych.

8.2 Jako wynagrodzenie za udział w niniejszej Promocji oraz możliwość zdobycia nagrody, przenosisz na Organizatora wszelkie prawa, określone w stosownych przepisach prawa, do Materiałów Rejestracyjnych oraz Dodatkowych Materiałów w najszerszym możliwym zakresie; dla uniknięcia wątpliwości, prawa związane z Twoim pomysłem na projekt pozostają Twoją własnością. W zakresie, w jakim praw tych nie będzie można przenieść, udzielisz Organizatorowi światowej, nieograniczonej, wyłącznej, wolnej od opłat, zbywalnej licencji na wykorzystanie Materiałów Rejestracyjnych oraz Dodatkowych Materiałów w celu realizacji Promocji, w tym między innymi do wyświetlania na wszelkich stronach internetowych Organizatora i jego spółek stowarzyszonych, w tym także na stronach w mediach społecznościowych. Organizator nie gwarantuje zachowania poufności w odniesieniu do Materiałów Rejestracyjnych oraz Dodatkowych Materiałów. Wszelkie Materiały Rejestracyjne oraz Dodatkowe Materiały, stanowiące przedmiot licencji udzielonych przez Ciebie na mocy tego dokumentu, które zostają zamieszczane, przechowywane, transmitowane, zgłaszane, wymieniane lub udostępniane na stronach internetowych przez Ciebie, zostały stworzone przez Ciebie, pozostają w Twoim posiadaniu i pod Twoją kontrolą, a nie Organizatora. Odpowiedzialność za monitorowanie i ochronę praw własności intelektualnej, które przysługują Ci w związku z Materiałami Rejestracyjnymi oraz Dodatkowymi Materiałami, ponosisz wyłącznie Ty sam, natomiast Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

8.3 Oświadczasz i zapewniasz, że uzyskałeś wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia, zgody i odstąpienia od praw osobistych od każdego podmiotu zaangażowanego w stworzenie Materiałów Rejestracyjnych lub podmiotu posiadającego w związku z tymi materiałami jakiekolwiek prawa lub roszczenia. Dotyczy to współtwórców Materiałów Rejestracyjnych oraz Dodatkowych Materiałów (jeżeli takowe dostarczysz) oraz osób, których wizerunki stanowią element Materiałów Rejestracyjnych oraz Dodatkowych Materiałów. Powyższa gwarancja dotyczy również praw, usług lub urządzeń związanych z Materiałami Rejestracyjnymi.

8.4 W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, zdobywcy nagrody mogą być poproszeni o udział w działaniach promocyjnych i Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwisk i adresów zdobywców nagrody, ich fotografii oraz nagrań audio i/lub wideo we wszelkich materiałach promocyjnych w zakresie, na który każdy zdobywca nagrody wyrazi zgodę. Tam, gdzie będzie to wymagane, Organizator uzyska zgodę zdobywcy nagrody.

8.5 Organizatorowi przysługuje prawo do przeniesienia i/lub udzielenia licencji do wszelkich praw udzielonych na mocy ust. 8 stronom trzecim, co obejmuje między innymi partnerów i/lub sponsorów Promocji, media stron trzecich i platformy partnerów, lub podmiotom powiązanym Organizatora oraz do umożliwienia im przeniesienia lub udzielenia licencji do tych praw.

9. GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH

9.1 Informacje odnośnie sposobów, w jakie Organizator może gromadzić, przetwarzać i przechowywać Twoje Dane Osobowe w związku z Promocją i w innych przypadkach, znajdują się tutaj, w naszej Polityce Prywatności - www.redbull.com/pp/en_INT. Weź pod uwagę również wszelkie inne polityki prywatności przekazane podczas rejestracji do udziału w Promocji lub w trakcie uczestniczenia w niej. W celu uniknięcia wątpliwości wszelkie Dane Osobowe, które możesz przekazać jakimkolwiek platformom mediów społecznościowych w trakcie Twojego uczestnictwa w niniejszej Promocji podlegać będą warunkom zawartym w polityce prywatności danej platformy i/lub odpowiednim warunkom świadczenia usług. Pytania do Organizatora związane z prywatnością należy kierować za pośrednictwem następującego formularza: https://www.redbull.com/int-en/energydrink/data-privacy-form.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

10.1 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego pracownicy, agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za wypłacenie zdobywcom nagrody odszkodowania ani nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku uczestnictwa w Promocji oraz odbierania nagrody. Wszelkie ograniczenie odpowiedzialności zostaje wykluczone w przypadku oszustwa, winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. Twoje ustawowe prawa nie są naruszone.

10.2 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Ciebie z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Ciebie w związku z udziałem w Promocji, o ile taka strata nie wynika z nieprzestrzegania umownych i prawnych obowiązków Organizatora lub Grupy Red Bull, kiedy to Red Bull wciąż ogranicza swoją odpowiedzialność za wyżej wymienione sytuacje w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.3 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator i Grupa Red Bull nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Promocji, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

10.4 Nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w niniejszej Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie jesteś w stanie z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w Promocji.

10.5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy zranisz się w trakcie wykonywania czynności związanych z Promocją. Niniejszym oświadczasz, że Twój stan zdrowia, nie uniemożliwia Ci bezpiecznego udziału w Promocji ani nie stwarza faktycznego ryzyka dla innych. Potwierdzasz także, że Twój udział w Promocji nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów.

10.6 Organizator i Grupa Red Bull w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania), kiedy zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa okoliczności te stanowią przypadek działania siły wyższej.

10.7 W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Promocji nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, a wszystkie Darmowe Produkty zostają przyznane „w stanie, w jakim są”, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu). WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODATKI KRAJOWE, STANOWE I LOKALNE, W TYM PODATKI OD TOWARÓW I USŁUG, ZWIĄZANE Z ODBIOREM LUB WYKORZYSTANIEM JAKICHKOLWIEK NAGRÓD, PONOSI ZWYCIĘZCA.

10.8 Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody Opiekuna. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosisz Ty.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

11.2 Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Austrii, a strony podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów w Wiedniu.

11.3 Aktualna wersja niniejszych Warunków będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.

11.4 Ogólne pytania dotyczące niniejszych Warunków i/lub Promocji należy kierować na adres basement@support.redbull.com.

Opracowano: 01.07.2021

Partnerzy