Podmienky účasti

PODMIENKY ÚČASTI

K ÚČASTI NIE JE NEVYHNUTNÉ NIČ KÚPIŤ, ANI NIE JE POTREBNÉ ŽIADNE PROTIPLNENIE. NÁKUP NEZVÝŠI ŠANCE NA VÍŤAZSTVO.

TÁTO PROPAGAČNÁ AKCIA JE NAVRHNUTÁ AKO SÚŤAŽ ZAMERANÁ NA ZRUČNOSTI ALEBO NÁPAD. AK SA TEJTO AKCIE CHCETE ZÚČASTNIŤ, BUĎTE OBOZRETNÍ A POUŽÍVAJTE ZDRAVÝ ROZUM. DBAJTE NA VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ OSTATNÝCH A ZAISTITE JU. NEVSTUPUJTE NA POZEMOK NIKOHO INÉHO ANI NEPOŠKODZUJTE CUDZÍ MATETOK. SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK NESMIE OBSAHOVAŤ ŽIADNY MATERIÁL CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM TRETÍCH STRÁN (VRÁTANE NAPRÍKLAD, NIE VŠAK LEN HUDBY), OCHRANNÉ ZNÁMKY, LOGÁ, FIREMNÉ OBLEČENIE ALEBO PROPAGÁCIU AKEJKOĽVEK ZNAČKY, VÝROBKU ALEBO SLUŽBY, S VÝNIMKOU ZNAČIEK RED BULL (UVEDENÝCH NIŽŠIE).

Ak sa prihlásiš do tejto akcie a zúčastníš sa jej, súhlasíš ty („ty“) a celý tím („vy“), že ste viazaní týmito podmienkami účasti („podmienky“) a vyhlasujete, že spĺňate všetky nižšie uvedené požiadavky na účastníkov. Táto akcia sa riadi týmito podmienkami a všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.


a. Obmedzenie zodpovednosti organizátora: Ustanovenia 1, 3, 4 a 10 sú dôležité, pretože obmedzujú a vylučujú povinnosti, záväzky a právne zodpovednosti, ktoré by mohol organizátor inak voči vám mať. Ďalej obmedzujú a vylučujú vaše práva a nápravné prostriedky a vymedzujú vaše rôzne riziká, záväzky, povinnosti a zákonné zodpovednosti.
b. Prezvatie rizika: Ustanovenia 1, 3, 4 a 10 sú dôležité, pretože obsahujú prevzatie rizika vami a môžu obmedzovať vaše práva a nápravné prostriedky voči organizátorovi.
c. Uznanie skutočnosti: Ustanovenia 3 a 7 sú dôležité, pretože každé z nich obsahuje vaše uznanie nejakej skutočnosti. Musíte si pozorne prečítať každý odstavec, pretože stanovuje, ako sú vo vašom mene uložené peniaze.
d. Zaistenie a odškodnenie: Ustanovenia 7 a 10 vyžadujú, aby ste zaistili a ochránili organizátora proti nárokom, ktoré by mohli byť uplatnené voči organizátorovi za určitých okolností. Môžu vám tým vznikať rôzne riziká, záväzky, povinnosti a právne zodpovednosti a organizátor môže od vás vyžadovať platbu vo výške týchto nárokov.

1. ORGANIZÁTOR

1.1 Túto akciu uskutočňuje spoločnosť Red Bull GmbH s kanceláriou zapísanou na adrese Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Rakúsko („organizátor”), jej pridružené spoločnosti, agentúry a poskytovatelia služieb.

1.2 V prípade, že sa táto akcia uskutočňuje prostredníctvom jednej platformy tretej strany alebo niekoľkých platforiem tretích stran, nie je akcia napojená na také platformy tretích strán a nie je sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná s takými platformami tretích strán, ani s nimi nie je akýmkoľvek spôsobom spojená. Tým, že sa zapájate do tejto akcie, súhlasíte, že nemáte žiadny nárok voči platformám tretích strán, ktorý by vznikol v spojení s účasťou v tejto akcii, a nemôžete taký nárok uplatňovať. Používanie platformy alebo platforiem tretích strán účastníkom sa riadi podmienkami a ustanoveniami uvedenými na takom mieste. Organizátor odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že účastník nebude dodržiavať podmienky a ustanovenia platformy alebo platforiem tretích strán.

2. PROPAGAČNÁ AKCIA („akcia”)

2.1 Názov akcie je Red Bull Basement.

2.2 Táto akcia sa začína 1. septembra 2020 o 13:00:00 UTC /15:00:00 SELČ/ a končí sa 13. decembra 2020 o 12:00:00 UTC /13:00:00 SEČ/ (vrátane). Organizátor musí prevziať všetky prihlášky pred dátumom uzávierky. Všetky príspevky prijaté po dátume uzávierky budú automaticky vyradené.

2.3 Účelom tejto akcie je podporovať tvorivé sebavyjadrenie a rozvoj tvorivých zručností účastníkov.

3. SPÔSOBILOSŤ (POŽIADAVKY NA ÚČASTNÍKOV)

3.1 Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie a mať možnosť získať odmenu, vyhlasujete a zaručujete, že spĺňate nižšie uvedené požiadavky kladené na účastníkov (kritériá spôsobilosti):

 Potvrdzujete, že ste v čase prihlásenia fyzická osoba vo veku 18 a viac rokov. Osoby mladšie ako osemnásť rokov sa nesmú tejto akcie zúčastniť ani previesť alebo inak predložiť organizátorovi osobné údaje (všetky údaje, ktoré sa na vás vzťahujú, napríklad vaše kontaktné údaje, odpovede v rámci akcie a fotografie). Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, ak však všetky požadované osobné údaje nepredložíte, nemôžete sa do akcie prihlásiť.

 Do akcie sa môžete prihlásiť jednotlivo alebo ako tím zložený z 2 členov tímu.

 Akcie sa môžu zúčastniť rezidenti z Austrálie, Rakúska, Belgicka, Brazílie, Kanady, Chile, Českej republiky, Dánska, Egypta, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Indie, Írska, Talianska, Japonska, Kazachstanu, Kene, Litvy, Nového Zélandu, Nigérie, Nórska, Pakistanu, Poľska, Portugalska, Ruska, Slovenska, Juhoafrickej republiky, Španielska, Srí Lanky, Švédska, Švajčiarska, Turecka, Spojených arabských emirátov, Spojeného kráľovstva, Ukrajiny, Spojených štátov amerických („zúčastnené krajiny”).

 Každý účastník musí byť po celý čas trvania akcie zapísaný na nejakej univerzite (vysokej škole).

 Upozorňujeme, že organizátor nenesie zodpovednosť v prípadoch, kedy sa účastníci nesmú akcie zúčastniť na základe celoštátnych alebo miestnych zákonov a predpisov.

 Organizátor nenesie zodpovednosť v prípade, ak niektorý účastník nie je telesne alebo duševne schopný vykonať ktorúkoľvek z popísaných úloh alebo všetky popísané úlohy; neexistuje žiadne zákonné právo zúčastniť sa tejto akcie. Organizátor nenesie v miere povolenej zákonom zodpovednosť v prípade, ak sa niektorý účastník zraní pri uskutočňovaní činností v súvislosti s touto akciou.

 Riaditelia, funkcionári a zamestnanci organizátora, jeho materskej spoločnosti a ktorékoľvek z ich pridružených spoločností a pobočiek, ich zástupcovia, ktorákoľvek spoločnosť zapojená do vývoja alebo produkcie akcie, odborní poradcovia, externí poskytovatelia služieb alebo reklamné a propagačné agentúry zapojené do tejto akcie a priami členovia rodiny a osoby žijúce v rovnakej domácnosti ako také osoby (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú príbuzné podľa zákona) sa nesmú tejto akcie zúčastniť ani v jej rámci získať akúkoľvek odmenu. Organizátor overí splnenie týchto podmienok na základe svojej databázy v čase výberu.

 Musíte vedieť hovoriť po anglicky a rozumieť anglickému jazyku. Upozorňujeme, že oficiálnym jazykom akcie bude angličtina a všetky interakcie s organizátorom a ďalšie pokyny počas akcie sa budú vo všeobecnosti uskutočňovať v angličtine. Akékoľvek preklady sa poskytujú len dobrovoľne, ako výraz láskavosti. Počas prvej fázy sa môže oficiálny jazyk v príslušnej krajine líšiť.

3.2 Organizátor nepríjme súťažné príspevky, ktoré budú: (a) automaticky vytvorené počítačom; (b) doplnené tretími stranami (vo vašom mene) alebo hromadne; (c) nečitateľné, pozmenené, rekonštruované, falšované alebo zmanipulované, alebo (d) neúplné. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe svojho uváženia overiť vami poskytnutú e-mailovú adresu a prípadne podľa potreby súhlas s požiadavkou na preukázanie veku vydaný zákonným zástupcom, totožnosť a/alebo iné poskytnuté údaje. V prípade akéhokoľvek sporu budú príspevky obsahujúce neplatnú e-mailovú adresu alebo nesprávne údaje týkajúce sa vášho veku alebo bydliska považované za nespôsobilé. Do tejto akcie sa nesmiete hlásiť s využitím viacerých e-mailových účtov alebo viacerých účtov na sociálnych médiách. Ak sa zistí, že ste použili niekoľko e-mailových účtov alebo účtov na sociálnych médiách, aby ste toto pravidlo obišli, budú všetky vaše príspevky diskvalifikované (vyradené).

3.3 Výherca (výhercovia) cien a prípadne ich sprevádzajúca osoba budú musieť mať platný cestovný pas a/alebo platné cestovné doklady s najmenej šesťmesačnou dobou platnosti a akékoľvek požadované víza (a budú zodpovedať za uhradenie nákladov na ich vydanie).

4. PRAVIDLÁ ÚČASTI, POSTUP PRI VÝBERE ÚČASTNÍKOV A UDELENIE CIEN

4.1 Aby ste sa mohli úspešne prihlásiť do súťaže, navštívte webové stránky www.redbullbasement.com a postupujte krok za krokom podľa pokynov, ktoré sú na nich uvedené; postup zahŕňa poskytnutie údajov požadovaných pri registrácii (napr. meno, vek, pohlavie, vysoká škola, krajina a e-mailová adresa). Ak sa budete prihlasovať prostredníctvom sociálnych médií, ako je Facebook, Twitter alebo Google+, možno budete požiadaní o ďalšie informácie (napr. vek alebo miesto bydliska).

4.2 Táto propagačná akcia má dve fázy.

4.3 Aby ste úspešne dokončili prvú fázu, musíte nahrať a predložiť video s dĺžkou trvania maximálne 60 sekúnd, ktoré bude obsahovať podrobnosti o vašom zamýšľanom projekte („predložený obsah”), ako je popísané na adrese www.redbullbasement.com. Obdobie registrácie sa začína 1. septembra 2020 o 13:00:00 UTC /15:00:00 SELČ/ a končí sa 25. októbra 2020 o 21:59:59 UTC / 22:59:59 SEČ/ (vrátane).

4.4 Veľkosť a/alebo dĺžka vami predkladaného obsahu nesmie presahovať veľkosť a/alebo dĺžku stanovenú príslušnou platformou. Musíte vlastnťt autorské práva k predkladanému obsahu. Príspevok (predkladaný obsah) musí byť vaším vlastným dielom a nesmie: (a) byť okopírovaný; (b) obsahovať materiály tretích strán; (c) obsahovať akýkoľvek obsah, na kterého použitie nemáte povolenie; (d) byť urážlivý, nechutný, ohováračný, nebezpečný, nemravný, nevhodný; (e) porušovať práva akejkoľvek tretej strany (napr. akýchkoľvek stotožniteľných osôb, ktoré sa v predloženom obsahu objavujú) alebo odrážať akýkoľvek politický názor, a/alebo (f) porušovať akékoľvek platné zákony.

4.5 Počet príspevkov, ktoré môžu byť predložené, nie je nijako obmedzený.

4.6 Keď nahráte a predložíte svoj predložený obsah, bude zverejnený na adrese www.redbullbasement.com a verejnosť bude hlasovať o najobľúbenejšom predloženom obsahu na základe kritérií uskutočniteľnosti, dopadu, tvorivého nápadu a kvality („verejné hlasovanie”). Týmto spôsobom budú stanovené najlepšie príspevky s predloženým obsahom (jednotlivcov alebo tímov) v každej zúčastnenej krajine, ktoré potom budú spôsobilé na výber porotou (pozri ustanovenie 4.7). Verejné hlasovanie bude prebiehať v období medzi 26. októbrom 2020, 13:00:00 UTC /15:00:00 SELČ/ a 29. októbrom 2020, 13:00:00 UTC /14:00:00 SEČ/ (vrátane). Verejnosť a/alebo vy môžete hlasovať jedenkrát denne ke každému príspevku. Nie je povolené hromadné alebo automatické hlasovanie ani hlasovanie predložené prostredníctvom makier alebo podobným spôsobom.

4.7 Organizátor, spolu s nezávislými a dostatočne kvalifikovanými porotcami („porotcovia”) potom vyberie 1. novembra 2020 jedného finalistu (jednotlivca alebo tím) („finalisti”) za každú zúčastnenú krajinu z najlepších 25 % príspevkov, ktoré dostali najvyšší počet hlasov vo verejnom hlasovaní v súlade s týmito podmienkami. Prípadné desatinné čísla budú zaokrúhlené nahor na najbližšie celé číslo (napr. 10,2 by sa zaokrúhlilo na 11). Minimálny počet príspevkov, z ktorého môžu porotcovia vybrať finalistov, je 4.
Príklad: Keby malo Rakúsko 100 prihlášok, mohli by porotcovia vyberať finalistu z 25 príspevkov s najvyšším počtom hlasov z verejného hlasovania. Keby malo Rakúsko 10 prihlášok, mohli by porotcovia vyberať finalistu iba z 3 príspevkov s najvyšším počtom hlasov z verejného hlasovania (25 % z 10 = 2,5, po zaokrúhlení 3). V tomto prípade budú môcť porotcovia vyberať zo 4 príspevkov s najvyšším počtom hlasov z verejného hlasovania, pretože minimálny počet príspevkov, z ktorého môžu porotcovia vybrať finalistov, je 4.
Finalisti sa vyberajú len na základe schopností. Títo finalisti budú tí, ktorých príspevok podľa názoru porotcov najlepšie vyhověl kritériám (i) uskutočniteľnosti, (ii) dopadu, (iii) tvorivého prístupu a (iv) kvality. Rozhodnutie porotcov je konečné a nebudú odpovedať na žiadnu korešpondenciu ani vstupovať do žiadnej diskusie. Pretože sa očakáva vysoký počet príspevkov, nie je individuálna spätná väzba možná. Porotcovia vydajú konečné rozhodnutie, aby zaistili, že finalistov neurčí žiadny náhodný prvok.


4.8 Pre finalistov sú pripravené tieto odmeny: každý finalista (jednotlivec alebo každý člen tímu) vyhrá: (a) jednu spiatočnú letenku na pracovný seminár Red Bull Basement Global Workshop. Dátum a miesto konania pracovného seminára Red Bull Basement Global Workshop bude oznámené na webových stránkach www.redbullbasement.com. Ak nebude na uvedenom webovom místě oznámené niečo iné, bude sa pracovný seminár Red Bull Basement Global Workshop konať 13. septembra 2020. Let na seminár sa uskutoční 9. alebo 10. decembra 2020, podľa toho, odkiaľ účastníci poletia. Spiatočný let sa uskutoční 14. decembra 2020 na rovnaké letisko, ako letisko odletu; (b) ubytovanie v dvojposteľovej izbe v hosteli/hoteli počas pobytu; (c) plný prístup na pracovný seminár Red Bull Basement Global Workshop. Finalisti budú oznámení 2. novembra 2020. Zástupca spoločnosti Red Bull bude kontaktovať finalistov (jednotlivcov alebo každého člena tímu) prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy poskytnutej pri registrácii. Ak sa nepodarí finalistu zastihnúť v priebehu 48 hodín (v prípade tímu finalistov stačí, ak sa podarí zastihnúť jedného člena tímu), vyberú porotcovia náhradného finalistu (jednotlivca alebo tím) v súlade s ustanovením 4.7 a cena bude prevedená na vybraného náhradného finalistu.

UPOZORŇUJEME, ŽE CENY SA MÔŽU PRÍPADNE ZMENIŤ Z DÔVODU SITUÁCIE OKOLO OCHORENIA COVID-19 ALEBO MOŽNÝCH OBMEDZENÍ CESTOVANIA. Predovšetkým sa môže zmeniť ubytovanie a časy letov tam a späť v prípade posunutia času alebo zmeny miesta konania pracovného seminára Red Bull Basement Global Workshop kvôli ochoreniu COVID-19 alebo prípadným obmedzeniam cestovania. Okrem toho sa môže pracovný seminár Red Bull Basement Global Workshop konať v inom čase alebo ako on-line akcia v prípade obmedzení z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo iných prípadných obmedzení. Všetky informácie týkajúce sa odloženia alebo zmeny miesta konania budú oznámené na adrese www.redbullbasement.com.

4.9 V druhej fáze budú mať finalisti (jednotlivci alebo tímy) z prvej fázy za úlohu úspešne prezentovať v maximálne dvojminútovom vystúpení svoj konečný nápad na pracovnom seminári Red Bull Basement Global Workshop.

4.10 Z finalistov (jednotlivcov alebo tímov) vybraných v prvej fáze, ktorí predstavili svoj konečný nápad na pracovnom seminári Red Bull Basement Global Workshop, vyberú „porotcovia” jedného globálneho víťaza (jednotlivca alebo tím) v súlade s podmienkami a na základe kritérií uskutočniteľnosti, dopadu, tvorivého myslenia a kvality príspevku. Rozhodnutie porotcov je konečné a porotcovia nebudú odpovedaž na žiadnu korešpondenciu ani vstupovať do žiadnej diskusie. Pretože sa očakáva vysoký počet príspevkov, nie je individuálna spätná väzba možná. Základom pre výber globálneho víťaža sú len schopnosti. Porotcovia vydajú konečné rozhodnutie, aby zaručili, že globálneho víťaza neurčí žiadny náhodný prvok.

4.11 Globálny víťaz bude oznámený na pódiu počas akcie Red Bull Basement dňa 13. decembra 2020 a bude tiež zverejnený na adrese www.redbullbasement.com. Celková hodnota odmeny v druhej fáze nesmie prekročiť čiastku 4 000,00 EUR (štyri tisíc eur) alebo jej ekvivalent v akejkoľvek použiteľnej miestne mene (pred zdanením) na osobu. Víťazi musia byť na akcii prítomní, aby si svoju cenu vyzdvihli.

4.12 Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa postupu výberu alebo tejto akcie vo všeobecnosti, pošlite e-mail na adresu basement@support.redbull.com. Ak vybraný príjemca (vybraní príjemcovia) nesplní kritériá spôsobilosti stanovené v týchto podmienkach, vyberie organizátor náhradného (náhradných) príjemcu odmeny v súlade s vyššie uvedenými kritériami pre výber. Ak budete diskvalifikovaní, nie je organizátor v žiadnom prípade povinný túto skutočnosť zverejniť. Organizátor sa zaväzuje, že zaručí transparentnosť a bude vhodným spôsobom riadne zaznamenávať postup výberu, aby bolo možné výsledky overiť.

4.13 Neskoro dodané, nečitateľné, neúplné, skreslené alebo poškodené príspevky nebudú prijaté. Nie je možné prijať akúkoľvek zodpovednosť za stratené príspevky a dôkaz o prenose nebude prijatý ako dôkaz o prijatí. Príspevky nie je možné vracať.

5. OZNÁMENIE A VYŽIADANIE ODMENY

5.1 Na oznámenie akýchkoľvek odmien, na ktorých prijatie budete mať nárok, budú použité kontaktné údaje, ktoré poskytnete s prihláškou do akcie. Dbajte preto na to, aby údaje boli stále aktuálne a presné.

5.2 Organizátor bude kontaktovať príjemcu odmeny na telefónnom čísle alebo adrese elektronickej pošty poskytnutej s príspevkom. Pri oznámení budú príjemcovi (príjemcom) odmeny poskytnuté podrobnosti o tom, ako majú požiadať o odmenu za prvú fázu. Na podanie žiadosti o vydaní odmeny budú mať čas do 3. novembra 2020. Ak sa niektorého príjemcu odmeny nepodarí kontaktovať alebo ak nebude dostupný alebo nepožiada o odmenu počas uvedenej lehoty, vyhradzuje si organizátor právo ponúknuť odmenu ďalšiemu spôsobilému účastníkovi, vybranému v súlade s postupom pre výber.

5.3 Odmena je osobná a neprenosná a nemôže si ju nárokovať vo vašom mene žiadna tretia strana.

5.4 Zoznam príjemcov odmeny za prvú fázu a príjemcu (príjemcov) odmeny za druhú fázu môže byť zverejnený na webových stránkach organizátora. Súhlasíte, že ak budete príjemcom odmeny, môže organizátor oznámiť informácie o vás, napríklad meno, priezvisko, prezývku, vysokú školu, krajinu v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

5.5 Maximálna lehota pre doručeníieodmeny nesmie byť dlhšia ako 30 dní od konca akcie alebo od dátumu podania žiadosti o odmenu. Príjemca (príjemcovia) odmeny musí byť informovaný o akomkoľvek oneskorení vo vzťahu k doručeniu odmien.

5.6 Za akékoľvek iné vedľajšie náklady a výdaje spojené s prijatím odmeny a jej použitím ako záruky, prepitného, poplatkov za batožinu, na úhradu občerstvenia, nápojov a vedľajších poplatkov je zodpovedný príjemca (sú zodpovední príjemcovia) odmeny (a sprevádzajúca osoba príjemcu odmeny). Ak príjemca dopravy býva v malej vzdialenosti od miesta konania seminára, môže byť namiesto leteckej dopravy poskytnutá pozemná doprava; v takom prípade nebude poskytnutá žiadna náhrada alebo vyrovnanie rozdielu v hodnote.

5.7 Každý príjemca odmeny musí vlastniť a pred odchodom ukázať platné cestovné doklady (napr. platný pas alebo iný prijateľný preukaz totožnosti vydaný vládou). Za cestovné poistenie a vreckové zodpovedá príjemca odmeny a jeho sprevádzajúca osoba. Hneď, ako budú vydané letenky, nebudú príjemcovi odmeny povolené žiadne zmeny. Organizátor určí leteckú spoločnosť, letisko, itinerár letu a ubytovanie na základe svojho výlučného uváženia. Môžu sa uplatniť rôzne obmedzenia, podmienky a limity týkajúce sa cestovania a ubytovania. Organizátor nenahradí stratené, poškodené alebo ukradnuté cestovné lístky alebo cestovné poukazy. Príjemca (príjemcovia) odmeny a prípadne ich sprevádzajúca osoba budú musieť mať platný cestovný pas a/alebo platné cestovné doklady s najmenej šesťmesačnou platnosťou a akékoľvek požadované víza (a ponesú zodpovednosť za úhradu nákladov na ich vydanie). Organizátor nevydáva žiadne záruky týkajúce sa bezpečnosti hostiteľského mesta pracovného seminára Red Bull Basement Global Workshop.

5.8 Organizátor si vyhradzuje právo na základe svojho výlučného uváženia nahradiť akékoľvek a všetky odmeny náhradnými odmenami, ktoré môžu mať rovnakú alebo vyššiu hodnotu, a za týchto okolností nebude vydávaný žiadny ekvivalent v hotovosti.

5.9 Upozorňujeme, že nebudú uhradené žiadne cestovné ani iné náklady spojené s účasťou na akcii okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach. Nebudú poskytnuté žiadne náhrady v hotovosti a odmeny, na ktorých prijatie máte právo, sú neprenosné a nerefundovateľné.

5.10 Príjemca odmeny naďalej nesie zodpovednosť za všetky dane (vrátane úroku a pokút) dlžné a splatné príslušným daňovým úradom vo vzťahu k akýmkoľvek splatným peňažným odmenám.

5.11 V miere povolenej príslušným miestnym zákonom sú všetky ceny udeľované „ako sú” a bez záruky akéhokoľvek druhu, vyjadrené alebo odvodené (vrátane napríklad, nie však len, akejkoľvek odvodenej záruky uspokojivej akosti alebo vhodnosti pre určitý účel).

6. PRÁVO ORGANIZÁTORA ZMENIŤ PODMIENKY A DISKVALIFIKOVAŤ

6.1 V miere povolenej zákonom, a bez toho, aby tým boli dotknuté vaše zákonné práva, ak bude podľa názoru organizátora akcia narušená nejakou udalosťou, ktorú organizátor nemôže ovplyvniť, vyhradzuje si organizátor právo upraviť, ukončiť alebo predĺžiť akciu bez zodpovednosti a záväzku za akúkoľvek čiastku alebo druh odškodného či náhrady škody, ktoré by mohli byť výsledkom takej situácie pre vás alebo akúkoľvek tretiu stranu (či už priamym alebo nepriamym). Kontrolujte pravidelne naše webové stránky, či neobsahujú nejaké zmeny; také zmeny platia od dátumu vloženia na stránky.

6.2 Organizátor si vyhradzuje právo na základe svojho výlučného uváženia kedykoľvek v čase akcie nepovoliť alebo zrušiť hlasovanie, diskvalifikovať a/alebo vyradiť akéhokoľvek účastníka, ak má dôvod veriť, že tam, kde sa v procese výberu používa hlasovanie, dostal ktokoľvek hlasujúci za takého finalistu zaplatené, bol nabádaný alebo bol na neho vykonávaný nátlak akýmkoľvek spôsobom, aby dal svoj hlas určitému účastníkovi, či už daným finalistom alebo akoukoľvek treťou stranou, a/alebo ak účastník nebude dodržiavať tieto podmienky, zapojí sa do podvodu alebo prípadne do iného druhu nezákonného alebo nevhodného správania. Rozhodnutie organizátora vo vzťahu ku všetkým záležitostiam v spojení s akciou je konečné a na žiadnu korešpondenciu sa nebude odpovedať.

6.3 V prípade, že bude diskvalifikovaný účastník, ktorý zvíťazil v prvej a/alebo druhej fáze, stratí takový účastník právo na odmenu a v súlade s postupom výberu bude vybraný nový víťazný účastník.

7. FAIR PLAY (ČESTNÉ JEDNANIE)

7.1 Zaručujete, že váš príspevok neobsahuje materiál porušujúci alebo prestupujúci práva iných osôb alebo odrážajúci politický názor, vrátane napríklad, nie však len, práv na ochranu osobných údajov, práv spojených s publicitou (propagáciou) alebo práv na ochranu duševného vlastníctva, neobsahuje značkové názvy alebo ochranné známky okrem značkových názvov a ochranných známok organizátora, ku ktorým máte obmedzené povolenie používania na jediný účel tejto akcie, neobsahuje materiál chránený autorským právom, ktorý ste nevytvorili, okrem materiálu, ku ktorému máte nevyhnutné práva, súhlasy a povolenie na používanie, neobsahuje materiál, ktorý je urážlivý, nechutný, nebezpečný, nevhodný, nemravný, obscénny, nenávistný, protiprávny, ohováračný, hanlivý alebo nactiutŕhačný, a nedostali ste materiál, ktorý je nezákonný, porušuje práva, zákony alebo predpisy alebo je v rozpore s nimi v akejkoľvek jurisdikcii, kde bol príspevok vytvorený. V prípade, že je táto akcia uskutočňovaná prostredníctvom jednej platformy tretej strany alebo niekoľkých platforiem tretích stran, zaručujete a vyhlasujete, že váš príspevok neporušuje podmienky platformy (platforiem) tretej strany.

7.2 Týmto zaručujete a vyhlasujete, že v rámci akcie vystupujete a inak sa jej zúčastníte osobne a tak, že spĺňate kritériá spôsobilosti na účasť uvedené v týchto podmienkach v spojení s materiálmi príspevku (ako sú stanovené nižšie) alebo ide o vašu vlastnú tvorbu iných materiálov, napríklad používateľom generovaný obsah, a že ste nepoužili žiadne zakázané pomôcky, napríklad automatické roboty, skripty, služby alebo iné formy manipulácie.

7.3 Vyhlasujete a zaručujete, že máte výslovný súhlas akýchkoľvek stotožniteľných osôb, ktoré vystupujú v materiáloch príspěvku, na použitie ich podoby spôsobmi stanovenými v týchto podmienkach, vrátane práva organizátora použiť bez obmedzenia príspevok a obraz na akýkoľvek budúci komerčný účel. Na požiadanie dostanete písomný súhlas akýchkoľvek takých osôb pre organizátora. Ak je ktorákoľvek osoba vystupujúca v materiáloch príspevku neplnoletá v jej štáte bydliska, požaduje sa písomný súhlas a podpis rodiča alebo zákonného zástupcu. Materiály príspevku nesmú obsahovať žiadne osobne identifikovateľné informácie akejkoľvek osoby.

7.4 Ak dôjde k porušeniu podmienok oddielu 7, musíte obhajovať a odškodniť organizátora v prípade tvrdenia o porušení autorských práv.


8. UDELENIE PRÁV

8.1 Tam, kde je to vhodné, môžete predložiť materiál organizátorovi v spojení s touto akciou (hromadne „materiály príspevku”). Materiály príspevku môžu obsahovať váš hlas, obraz, fotografiu, vyhlásenie, životopisné údaje, výkony, meno a podobu a hlas, obraz, fotografiu, vyhlásenie, životopisné údaje, výkony, meno a podobu iných osôb a iný používateľom generovaný obsah a organizátor lebo tretie strany, ktoré môže z času na čas poveriť, budú mať nárok používať materiály príspevku na akýkoľvek účel vzťahujúci sa na médiá (či už komerčný, propagačný alebo iný) vo všetkých masovokomunikačných prostriedkoch, po neobmedzený čas.

8.2 Ako protiplnenie za možnosť účasti na tejto akcii a príležitosť pre vás získať odmenu postúpite organizátorovi v najširšej možnej miere všetky práva stanovené v príslušnom zákone a k materiálom príspevku; aby nedošlo k pochybnostia,: práva spojené s vaším nápadom v rámci projektu vám zostávajú.

8.3 Vyhlasujete a zaručujete, že boli riadne a účinne získané všetky nevyhnutné práva, povolenia, súhlasy a vzdania sa duševných práv od všetkých vystupujúcich, predvádzajúcich, spolupracovníkov a ostatných osôb zapojených do tvorby materiálov príspevku alebo práva, služby či nástroje použité v spojení s príspevkom.

8.4 V miere povolenej príslušným právom môžu byť príjemcovia odmeny požiadaní, aby sa zúčastnili propagačnej činnosti, a organizátor si vyhradzuje právo použiť mená a adresy príjemcov odmeny, ich fotografie a audio a/alebo vizuálne záznamy v akomkoľvek propagačnom materiáli v miere, v akej s tým každý príjemca odmeny súhlasí. Organizátor si vyžiada súhlas príjemcu odmeny tam, kde sa to požaduje. Výslovne uznávate, že vy a akákoľvek osoba, ktorá sa objevuje v materiáloch príspevku, máte právo odmietnuť použitie materiálov príspevku na marketingový materiál.

8.5 Organizátor má právo postúpiť a/alebo odovzdať na základe čiastkovej licencie všetky práva udelené v tomto oddieli 8 tretím stranám, napríklad, nie však len, partnerom zúčastneným na tejto akcii a/alebo jej sponzorom, externým mediálnym partnerom a partnerským platformám alebo pridruženým spoločnostiam organizátora, a umožniť im postúpiť tieto práva alebo k nim udeliť čiastkové licencie.

9. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Informácie o tom, ako môže organizátor zhromažďovať, spracovávať a uchovávať vaše osobné údaje k tejto akcii a inak, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov tu: www.redbull.com/pp/en_INT. Preštudujte si aj ostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré ste dostali počas registrácie v tejto akcii alebo v spojení s účasťou na tejto akcii. Ak budete mať nejaké otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov (súkromia), môžete sa obrátiť na organizátora na adrese: privacy@redbull.com.

10. ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKA

10.1 V miere, v akej je to povolené zákonom, nebude organizátor, jeho zamestnanci, zástupcovia alebo distribútori za žiadnych okolností zodpovedať alebo niesť záväzok náhrady voči príjemcovi odmeny, ani nepríjmu akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu, úraz alebo smrť osoby, ku kterým dôjde následkom účasti na tejto akcii, vrátane všetkých záležitostí v spojení s prijatím odmeny a prevzatím odmeny. Akékoľvek obmedzenie zodpovednosti za podvod, úmyselné nesprávne konanie alebo hrubú nedbalosť bude vylúčené. Vaše zákonné práva nie sú dotknuté.

10.2 V miere, v akej je to povolené zákonom, vylučuje organizátor a skupina Red Bull akúkoľvek zodpovednosť voči vám v súvislosti s akoukoľvek stratou príjmu, ušlým ziskom, stratou dobrého mena a povesti, stratou dát, stratou príležitosti (v každom prípade priamo alebo nepriamo) a akoukoľvek nepriamou alebo následnou stratou alebo škodou, ktorá vám vznikne alebo ktorú utrpíte v spojení s vašou účasťou v tejto akcii, ak taká strata nevznikne tým, že organizátor alebo skupina Red Bull nebude dodržiavať svoje zmluvné a zákonné povinnosti. V takom prípade spoločnosť Red Bull obmedzuje svoji zodpovednosť za vyššie uvedené situácie na mieru povolenú príslušným právom.

10.3 V miere povolenej zákonom nezodpovedá organizátor a skupina Red Bull za: neskoré, stratené, oneskorené, poškodené, nesprávne zaslané, neúplné, nepresné, nečitateľné alebo nezrozumiteľné príspevky, nesprávnu funkciu, poruchy, oneskorenie alebo ťažkosti súvisiace s telefónom, elektronickým zariadením, hardvérom alebo softvérom, sieťou, Internetom alebo počítačom; chyby pri prenose; oznámenie o odovzdaní odmeny, ak sa o ne pokúsili, nebola však prijatá; za akúkoľvek stratu, ktorú utrpí ktokoľvek, kto sa prihlási alebo pokúsi prihlásiť na túto akciu a/alebo sa jej zúčastniť, bez ohľadu na to, či bude príspevok zničený, nebude predložený, bude nesprávne spracovaný alebo nezvíťazí.

10.4 Neexistuje zákonné právo na účasť v tejto akcii. Organizátor nezodpovedá za situáciu, kedy sa nebudete môcť z akéhokoľvek dôvodu akcie zúčastniť.

10.5 Organizátor nenesie zodpovednosť v prípade, že sa pri činnostiach súvisiacich s touto akciou zraníte. Vyhlasujete, že nemáte žiadnu chorobu a nedotýkajú sa vás žiadne okolnosti, ktoré by vám bránili v bezpečnej účasti na tejto akcii, alebo by predstavovali riziko pre ostatných, ak by ste sa akcie zúčastnili. Súhlasíte tiež s tým, že sa vás netýka iný zákaz zúčastniť sa tejto akcie z akéhokoľvek dôvodu.

10.6 Organizátor a skupina Red Bull neponesie v žiadnom prípade zodpovednosť alebo záväzok v prípade akejkoľvek poruchy alebo oneskorenia pri plnení záväzkov podľa týchto podmienok, ktoré vzniknú alebo budú priamo či nepriamo spôsobené okolnosťami alebo silami, ktoré nemôžu primerane ovládať, napríklad, nie však len, epidémiou alebo pandémiou či inou rozsiahlou alebo široko rozšírenou chorobou, stávkou, zastavením práce, nehodami alebo prírodnými katastrofami a prerušeniami, stratou alebo nesprávnou funkciou verejných služieb, komunikačných alebo počítačových (softvérových alebo hardvérových) služieb, ak tieto okolnosti predstavujú vyššiu moc, ako je definovaná v príslušnom miestnom práve.

10.7 Na túto akciu sa v najširšej miere povolenej zákonom nevzťahujú žiadne podmienky, záruky alebo iné podmienky a všetky produkty poskytované zdarma sa vydávajú „ako sú” a bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo odvodenej (vrátane napríklad, nie však len, akejkoľvek odvodenej záruky uspokojivej kvality alebo vhodnosti na určitý účel). ZA PLATBU AKÝCHKOĽVEK DANÍ ODVÁDZANÝCH KRAJINE ČI ŠTÁTU A MIESTNYCH DANÍ, VRÁTANE DANÍ Z PRIDANEJ HODNOTY, KTORÉ SÚ SPOJENÉ S PRIJATÍM ALEBO UŽÍVANÍM AKÝCHKOĽVEK CIEN, ZODPOVEDÁ VÝLUČNE VÝHERCA.

10.8 Organizátor vylučuje akúkoľvek zodpovednosť a/alebo záväzok v prípade, ak účasť na akcii / udelenie odmeny vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Za neho zodpovedáte výlučne vy sami.

11. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

11.1 Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok považované za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, nie je tým nijako dotknutá alebo obmedzená platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení týchto podmienok.

11.2 Tieto podmienky sa budú riadiť zákonmi Rakúska a vykladať v súlade s nimi a zmluvné strany sa podriaďujú nevýhradnej jurisdikcii súdov vo Viedni.
11.3 Najnovšia verzia týchto podmienok bude k dispozícii na webových stránkach organizátora.

11.4 Ak budete mať všeobecné otázky týkajúce sa týchto podmienok a/alebo vzťahujúce sa na túto akciu, napíšte na túto adresu: basement@support.redbull.com.

Aktualizované: 22.10.2020

Globálni partneri